Εμφάνιση τύπων ή τιμών

Αν θέλετε να εμφανίσετε τους τύπους στα κελιά, δηλ. στη μορφή =SUM(A1:B5), κάντε τα ακόλουθα:

  1. Επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή.

  2. Στην περιοχή Προβολή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τύποι. Πατήστε εντάξει.

Αν αντί για τους τύπους θέλετε να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών αντί των τύπων, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Τύποι.

- LibreOffice Calc - Προβολή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!