Εύρεση και αντικατάσταση στο Calc

Στα έγγραφα υπολογιστικού φύλλου μπορείτε να βρείτε λέξεις, τύπους και τεχνοτροπίες. Μπορείτε να περιηγηθείτε από το ένα αποτέλεσμα στο κείμενο, ή μπορείτε να επισημάνετε όλα τα κελιά που ταιριάζουν κάθε φορά, ύστερα να εφαρμόσετε μια άλλη μορφοποίηση ή να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο του κελιού από ένα άλλο περιεχόμενο.

Το παράθυρο διαλόγου της εύρεσης και αντικατάστασης

Τα κελιά μπορούν να περιέχουν κείμενο ή αριθμούς που εισήχθηκαν άμεσα σαν έγγραφο κειμένου. Αλλά τα κελιά επίσης μπορούν να περιέχουν κείμενο ή αριθμούς σαν αποτέλεσμα ενός υπολογισμού. Για παράδειγμα, αν ένα κελί περιέχει τον τύπο =1+2 τότε εμφανίζει το αποτέλεσμα 3. Πρέπει να αποφασίσετε αν θα αναζητείτε για το 1 και το 2, ή να αναζητείτε το 3.

Για να βρείτε τύπους ή τιμές

Μπορείτε να καθορίσετε στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση αν θα αναζητάτε μέρη ενός τύπου ή τα αποτελέσματα του υπολογισμού του.

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο Εύρεση και αντικατάσταση.

  2. Πατήστε Περισσότερες επιλογές για να επεκταθεί το παράθυρο διαλόγου.

  3. Επιλέξτε "Τύποι" ή "Τιμές" στο πλαίσιο λίστας Αναζήτηση σε.

Με την καρτέλα "Τύποι" θα βρείτε όλα τα τμήματα των τύπων.

Με την καρτέλα "Τιμές" θα βρείτε όλα τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα περιεχόμενα κελιού μπορούν να μορφοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Παραδείγματος χάρη, ένας αριθμός μπορεί να μορφοποιηθεί ως νόμισμα, για να εμφανίζεται με σύμβολο νομίσματος. Αυτά τα σύμβολα περιλαμβάνονται σε αναζητήσεις όταν η επιλογή αναζήτησης μορφοποιημένης εμφάνισης είναι ενεργή.


Εύρεση κειμένου

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο Εύρεση και αντικατάσταση.

  2. Εισάγετε το κείμενο για την εύρεση στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση.

  3. Είτε πατήστε Εύρεση επόμενου είτε Εύρεση όλων.

Όταν πατάτε Εύρεση επόμενου, το Calc θα επιλέξει το επόμενο κελί που περιέχει το κείμενό σας. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε το κείμενο, ύστερα να πατήσετε ξανά Εύρεση επόμενου για να μεταβείτε στο επόμενο κελί που βρέθηκε.

  1. Αν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων (+Shift+F) για να βρείτε το επόμενο κελί χωρίς να ανοίξετε ξανά το παράθυρο διαλόγου.

  2. Από προεπιλογή, το Calc αναζητά στο τρέχον φύλλο. Σημειώστε το πλαίσιο Όλα τα φύλλα για να αναζητήσετε σε όλα τα φύλλα του εγγράφου.

Όταν πατάτε Εύρεση όλων, το Calc επιλέγει όλα τα κελιά που περιέχουν την καταχώριση σας. Τώρα μπορείτε για παράδειγμα να θέσετε όλα τα κελιά σε έντονη μορφή, ή να εφαρμόσετε ταυτόχρονα σε όλα τα κελιά μια τεχνοτροπία.

Η Περιήγηση

  1. Επιλέξτε Προβολή - Περιήγηση για να ανοίξετε το παράθυρο της περιήγησης.

Η Περιήγηση είναι το κύριο εργαλείο για εύρεση και επιλογή αντικειμένων.

Χρησιμοποιήστε την Περιήγηση για εισαγωγή αντικειμένων και συνδέσμων εντός του ίδιου εγγράφου ή από άλλα ανοικτά έγγραφα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!