Εφαρμογή φίλτρων

Τα φίλτρα και τα ειδικά φίλτρα σάς επιτρέπουν να εργαστείτε σε ορισμένες γραμμές (εγγραφές) μιας περιοχής δεδομένων. Στα υπολογιστικά φύλλα του LibreOffice διατίθενται διάφορες δυνατότητες για την εφαρμογή φίλτρων.

  1. Μία χρήση της λειτουργίας Αυτόματο φίλτρο είναι ο γρήγορος περιορισμός της εμφάνισης των εγγραφών με πανομοιότυπες καταχωρήσεις στο πεδίο δεδομένων.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις τιμές σε συγκεκριμένα πεδία δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικό φίλτρο για σύνδεση έως και τριών συνθηκών με τους λογικούς τελεστές AND ή OR.

  3. Το Ειδικό φίλτρο υπερβαίνει τον περιορισμό των τριών συνθηκών και επιτρέπει τον ορισμό οχτώ συνθηκών φιλτραρίσματος συνολικά. Με τα ειδικά φίλτρα εισάγετε τις συνθήκες απευθείας στο φύλλο.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να καταργήσετε ένα φίλτρο, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε ξανά όλα τα κελιά, πατήστε μέσα στην περιοχή που έχει εφαρμοστεί το φίλτρο και ύστερα επιλέξτε Δεδομένα - Φίλτρο - Επαναφορά φίλτρου.


Εικονίδιο σημείωσης

Όταν επιλέγετε πολλαπλές γραμμές από μία περιοχή όπου έχει εφαρμοστεί ένα φίλτρο, τότε η επιλογή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει γραμμές που είναι ορατές και γραμμές που αποκρύπτονται από το φίλτρο. Αν εσείς στη συνέχεια εφαρμόσετε μορφοποίηση, ή διαγράψετε τις επιλεγμένες γραμμές, η ενέργεια αυτή εφαρμόζεται στις ορατές γραμμές. Οι κρυφές γραμμές δεν επηρεάζονται.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτό είναι αντίθετο σε γραμμές που έχετε αποκρύψει χειροκίνητα επιλέγοντας την εντολή Μορφή - Γραμμές - Απόκρυψη γραμμών. Οι χειροκίνητα κρυφές γραμμές διαγράφονται όταν εσείς διαγράφετε μία επιλογή που τις εμπεριέχει.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!