Ενημέρωση συγκεντρωτικών πινάκων

Αν τα δεδομένα στον φύλλο προέλευσης έχουν αλλάξει, το LibreOffice ξαναϋπολογίζει το συγκεντρωτικό πίνακα. Για ξαναϋπολογισμό του πίνακα, επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας - Ενημέρωση. Κάντε το ίδιο μετά την εισαγωγή ενός συγκεντρωτικού πίνακα Excel στο LibreOffice Calc.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!