Επιλογή περιοχών εξόδου συγκεντρωτικού πίνακα

Πατήστε στο κουμπί Περισσότερα στο διάλογο Συγκεντρωτικός πίνακας. Ο διάλογος επεκτείνεται.

Μπορείτε να επιλέξετε μια ονοματισμένη περιοχή στην οποία ο συγκεντρωτικός πίνακας πρόκειται να δημιουργηθεί, από το πλαίσιο Αποτελέσματα σε. Εάν η περιοχή αποτελεσμάτων δεν έχει όνομα, εισάγετε τις συντεταγμένες του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής στο πεδίο στα δεξιά του πλαισίου Αποτελέσματα σε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο κατάλληλο κελί για να έχετε την κατάλληλη εισαγωγή συντεταγμένων.

Αν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Παράβλεψη κενών γραμμών, αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη όταν δημιουργηθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας.

Αν ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου Αναγνώριση κατηγοριών, οι κατηγορίες θα αναγνωρισθούν από τις επικεφαλίδες τους και θα εκχωρηθούν αναλόγως όταν δημιουργηθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!