Ομαδοποίηση συγκεντρωτικών πινάκων

Ο συγκεντρωτικός πίνακας που προκύπτει μπορεί να περιέχει πολλές και διάφορες καταχωρίσεις. Ομαδοποιώντας τις καταχωρήσεις, μπορείτε να βελτιώσετε το ορατό αποτέλεσμα.

  1. Επιλέξτε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών του συγκεντρωτικού πίνακα.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Διάρθρωση - Ομαδοποίηση.

Ανάλογα με την μορφή των επιλεγμένων κελιών, είτε προστίθεται ένα νέο πεδίο ομάδας στο συγκεντρωτικό πίνακα, είτε βλέπετε έναν από τους δυο διαλόγους Ομαδοποίηση, για αριθμητικές τιμές ή για τιμές ημερομηνίας.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας πρέπει να οργανωθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η ομαδοποίηση.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!