Μορφοποίηση συγκεντρωτικών πινάκων

Μπορείτε να μορφοποιήσετε κελιά συγκεντρωτικών πινάκων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνοτροπίες κελιών.

warning

Η άμεση μορφοποίηση των κελιών των συγκεντρωτικών πινάκων χάνεται κατά την ενημέρωση ή την επεξεργασία του πίνακα.


Κατά τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού πίνακα, προστίθενται έξι νέες τεχνοτροπίες κελιών στο έγγραφό σας. Μορφοποιήστε κάθε τεχνοτροπία κελιού όπως απαιτείται. Η προσαρμογή των τεχνοτροπιών συγκεντρωτικών κελιών θα διατηρηθεί κατά την ενημέρωση του συγκεντρωτικού πίνακα.

note

Χρησιμοποιώντας τεχνοτροπίες κελιών για τη μορφοποίηση συγκεντρωτικών πινάκων, όλα τα κελιά των συγκεντρωτικών πινάκων στο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου θα έχουν την ίδια εμφάνιση. Με άλλα λόγια, οι τεχνοτροπίες κελιών του συγκεντρωτικού πίνακα ισχύουν για όλους τους συγκεντρωτικούς πίνακες του εγγράφου.


Οι έξι τεχνοτροπίες κελιών είναι:

warning

Η μορφή αριθμών αυτών των τεχνοτροπιών κελιών δεν μπορεί να αλλάξει στην ίδια την τεχνοτροπιά του κελιού. Πρέπει να την μορφοποιήσετε στην πηγή δεδομένων.


Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!