Καθορισμός περιοχών βάσης δεδομένων

Μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή κελιών κάποιου υπολογιστικού φύλλου ως βάση δεδομένων. Κάθε γραμμή σε αυτή την βάση δεδομένων αντιστοιχεί σε μια εγγραφή βάσης δεδομένων και κάθε κελί γραμμής αντιστοιχεί σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων. Μπορείτε να ταξινομήσετε, να ομαδοποιήσετε, να αναζητήσετε και να εκτελέσετε υπολογισμούς στην περιοχή αυτή όπως θα κάνατε και σε μια βάση δεδομένων.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Μια περιοχή βάσης δεδομένων ενός υπολογιστικού φύλλου μπορείτε μόνο να την επεξεργαστείτε και να την προσπελάσετε. Δεν μπορείτε να προσπελάσετε την περιοχή βάσης δεδομένων σε προβολή προέλευσης δεδομένων LibreOffice.


Ορισμός περιοχής βάσης δεδομένων

  1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών που θέλετε να ορίσετε ως περιοχή βάσης δεδομένων.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Ορισμός περιοχής.

  3. Στο πλαίσιο Όνομα, εισάγετε το όνομα της περιοχής βάσης δεδομένων.

  4. Πατήστε Πρόσθετα.

  5. Καθορίστε τις επιλογές της περιοχής της βάσης δεδομένων.

  6. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!