Ανάθεση μορφοποίησης με τύπο

Μπορείτε να προσθέσετε τη συνάρτηση STYLE() σε έναν υπάρχοντα τύπο κελιού. Παραδείγματος χάρη, μαζί με τη συνάρτηση CURRENT, μπορείτε να χρωματίσετε ένα κελί ανάλογα με την τιμή του. Ο τύπος =...+STYLE(IF(CURRENT()>3, "Κόκκινο", "Πράσινο")) εφαρμόζει την τεχνοτροπία κελιού "Κόκκινο" σε κελιά αν η τιμή που περιέχουν είναι μεγαλύτερη από 3, αλλιώς εφαρμόζεται την τεχνοτροπία κελιού "Πράσινο".

Αν θέλετε να εφαρμόσετε έναν τύπο σε όλα τα κελιά μιας επιλεγμένης περιοχής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διάλογο Εύρεση και αντικατάσταση.

 1. Επιλέξτε όλα τα επιθυμητά κελιά.

 2. Επιλέξτε την εντολή μενού Επεξεργασία - Εύρεση & αντικατάσταση.

 3. Για τον όρο Αναζήτηση, εισάγετε: .*

  Το ".*" είναι μια κανονική έκφραση που καθορίζει τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

 4. Εισάγετε τον ακόλουθο τύπο στο πεδίο Αντικατάσταση: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Κόκκινο";"Πράσινο"))

  Το σύμβολο "&" ορίζει τα τρέχοντα περιεχόμενα στο πεδίο Αναζήτηση . Η γραμμή θα πρέπει να αρχίζει με το σύμβολο της ισότητας, αφού πρόκειται για τύπο. Υποτίθεται ότι οι τεχνοτροπίες κελιών "Κόκκινο" και "Πράσινο" υπάρχουν ήδη.

 5. Σημειώστε τα πεδία Κανονικές εκφράσεις και Μόνο την τρέχουσα επιλογή. Πατήστε Εύρεση όλων.

  Επισημαίνονται όλα τα κελιά με περιεχόμενα που συμπεριλήφθηκαν στην επιλογή.

 6. Πατήστε Αντικατάσταση όλων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!