Παραπομπή κελιού σε άλλα φύλλα

Σε κάποιο κελί του φύλλου μπορείτε να ορίσετε μια παραπομπή σε κελί άλλου φύλλου.

Με αντίστοιχο τρόπο, μπορεί επίσης να γίνει παραπομπή σε κάποιο κελί άλλου εγγράφου με την προϋπόθεση ότι αυτό το έγγραφο έχει ήδη αποθηκευτεί ως αρχείο.

Παραπομπή κελιού σε κελί στο ίδιο έγγραφο

 1. Ανοίξτε νέο, κενό υπολογιστικό φύλλο. Από προεπιλογή, έχει μόνο ένα μοναδικό φύλλο με όνομα Φύλλο1. Προσθέστε δεύτερο φύλλο πατώντας το πλήκτρο + στα αριστερά της καρτέλας φύλλου στο τέλος (θα ονομαστεί από προεπιλογή Φύλλο2).

 2. Ως παράδειγμα, πληκτρολογήστε στο κελί A1 του Φύλλου1 τον ακόλουθο τύπο και ολοκληρώστε την εισαγωγή με το πλήκτρο Enter:

  =Sheet2.A1

 3. Πατήστε στην καρτέλα του φύλλου 2 στο τέλος του υπολογιστικού φύλλου. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί A1 και εισαγάγετε κείμενο ή κάποιον αριθμό.

 4. Αν επιστρέψετε στο Φύλλο1, θα δείτε το ίδιο περιεχόμενο στο κελί A1. Αν τα περιεχόμενα της περιοχής Φύλλο2.A1 τροποποιηθούν, τότε τροποποιούνται επίσης και τα περιεχόμενα στο Φύλλο1.A1.

tip

Όταν αναφέρεστε σε φύλλο με όνομα που περιέχει κενά, χρησιμοποιήστε απλά ' γύρω από το όνομα: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

Το παράδειγμα χρησιμοποιεί σύνταξη τύπου Calc. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε σύνταξη Excel A1 ή τύπο R1C1· αυτό ρυθμίζεται στο Σελίδα επιλογών τύπων.


Παραπομπή κελιού σε κελί σε άλλο έγγραφο

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα, για να φορτώσετε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου.

 2. Επιλέξτε Αρχείο - Νέο, για να ανοίξετε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο. Τοποθετήστε το δρομέα σε ένα ελεύθερο κελί και πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας για να δηλώσετε ότι θέλετε να ξεκινήσετε έναν τύπο.

 3. Τώρα μεταβείτε στο έγγραφο που μόλις φορτώσατε. Πατήστε σε οποιοδήποτε κελί με τα δεδομένα που θέλετε να εισάγετε στο νέο έγγραφο.

 4. Επιστρέψετε στο νέο υπολογιστικό φύλλο. Στη γραμμή εισαγωγής, θα δείτε τώρα πως το LibreOffice Calc πρόσθεσε την παραπομπή στον τύπο για εσάς.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. Επιβεβαιώστε τον τύπο πατώντας στο πράσινο σημάδι επιλογής.

 6. Εάν σύρετε το πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία του ενεργού κελιού για να επιλέξτε περιοχή κελιών, το LibreOffice εισάγει αυτόματα τις αντίστοιχες αναφορές στα γειτονικά κελιά. Ως αποτέλεσμα, στο όνομα φύλλου προηγείται το σύμβολο "$" για να το υποδείξει ως απόλυτη αναφορά.

Αν εξετάσετε προσεχτικά το όνομα του άλλου εγγράφου στον τύπο, θα παρατηρήσετε ότι είναι γραμμένο ως URL. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα URL από το διαδίκτυο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!