Προστασία κελιών από αλλαγές

Στο LibreOffice Calc μπορείτε να προστατεύετε τα φύλλα και το έγγραφό σας ολόκληρο. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προστατεύονται τα κελιά από δυσάρεστες τροποποιήσεις, αν θα εμφανίζονται οι μαθηματικοί τύποι εντός του Calc, αν θα είναι ορατά τα κελιά ή αν θα μπορούν να εκτυπωθούν.

Η προστασία μπορεί να παρέχεται μέσω ενός κωδικού πρόσβασης, αλλά δεν έχετε την υποχρέωση να το κάνετε. Αν έχετε αναθέσει προστασία με κωδικό μπορείτε να την αφαιρέσετε μια φορά μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού.

Σημειώστε ότι η προστασία κελιών για κελιά με την ιδιότητα Προστατευμένο έχει αποτέλεσμα μόνο όταν προστατεύετε ολόκληρο το φύλλο. Στην προεπιλεγμένη συνθήκη, κάθε κελί έχει την ιδιότητα Προστατευμένο. Κατά συνέπεια πρέπει να αφαιρέσετε την ιδιότητα επιλέγοντας εκείνα τα κελιά που ο χρήστης μπορεί να τα τροποποιήσει. Τότε εσείς προστατεύσετε ολόκληρο το φύλλο και αποθηκεύσετε το έγγραφο.

warning

Αυτά τα χαρακτηριστικά προστασίας είναι απλές λύσεις για να εμποδίσετε ανεπιθύμητα ατυχήματα. Τα χαρακτηριστικά δεν έχουν σκοπό να παρέχουν καμιά προστασία ασφαλείας. Για παράδειγμα, εξάγοντας ένα φύλλο σε μια άλλη μορφή αρχείου, ένας χρήστης μπορεί να παρακάμψει τα χαρακτηριστικά της προστασίας. Υπάρχει μόνο μια προστασία ασφαλείας: ο κωδικός που μπορείτε να εφαρμόσετε κατά την αποθήκευση ενός αρχείου OpenDocument. Ένα αρχείο που έχει αποθηκευτεί με έναν κωδικό μπορεί να ανοιχθεί μόνο με τον ίδιο κωδικό.


 1. Επιλέξτε τα κελιά για τα οποία θέλετε να ορίσετε την επιλογή προστασίας κελιού.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά και πατήστε στην καρτέλα Προστασία κελιού.

 3. Διαλέξτε τις επιλογές προστασίας που θέλετε. Όλες οι επιλογές θα εφαρμοστούν μόνο μετά την προστασία του φύλλου από το μενού Εργαλείων - δείτε παρακάτω.

  Αποεπιλέξτε Προστατευμένο για να επιτρέψετε στο χρήστη να αλλάξει τα τρέχοντα επιλεγμένα κελιά.

  Επιλέξτε Προστατευμένο για να αποτρέψετε τροποποιήσεις των περιεχομένων και της μορφοποίησης του κελιού.

  Επιλέξτε Απόκρυψη τύπου για να κρύψετε και να προστατεύσετε τους τύπους από τροποποιήσεις.

  Επιλέξτε Απόκρυψη κατά την εκτύπωση για να κρύψετε τα προστατευμένα κελιά κατά την εκτύπωση κάποιου εγγράφου. Τα κελιά αυτά εμφανίζονται στην οθόνη.

 4. Πατήστε Εντάξει.

 5. Εφαρμόστε τις επιλογές προστασίας για τα επιλεγμένα κελιά.

  Για να προστατεύσετε τα κελιά από αλλαγή, προβολή ή εκτύπωση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας στο παράθυρο διαλόγου Μορφή - Κελιά, επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου.

  Για να προστατέψετε τη δομή του εγγράφου, π.χ. το πλήθος, τα ονόματα και την σειρά των φύλλων, από αλλαγή, επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία δομης υπολογιστικού φύλλου.

 6. (Προαιρετικό) Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

  warning

  Αν ξεχάσετε τον κωδικό, δεν μπορείτε να καταργήσετε την προστασία. Αν απλώς θέλετε να προστατεύσετε τα κελιά από τυχαίες αλλαγές, επιλέξτε την προστασία του φύλλου, άλλα να μην καθορίσετε κωδικό.


 7. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!