Υπολογισμός διαφορών ώρας

Αν θέλετε να υπολογίσετε διαφορές ώρας, π.χ. την χρόνο μεταξύ 23:30 και 01:10 της ίδιας νύχτα, χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο τύπο:

=(B2<A2)+B2-A2

Η μετέπειτα ώρα είναι B2 και η προηγούμενη ώρα είναι A2. Το αποτέλεσμα του παραδείγματος είναι 01:40, δηλαδή. 1 ώρα και 40 λεπτά.

Στον τύπο, μια ολόκληρη 24ωρη ημέρα έχει τιμή 1 και μία ώρα έχει τιμή 1/24. Η λογική τιμή σε παρενθέσεις είναι 0 ή 1, που αντιστοιχούν σε 0 ή 24 ώρες. Το αποτέλεσμα που επιστρέφει ο τύπος εμφανίζεται αυτόματα σε μορφή ώρας λόγω της ακολουθίας των ορισμάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!