Αυτόματη συμπλήρωση με δεδομένα βασισμένο στα διπλανά κελιά

Μπορείτε να γεμίσετε αυτόματα τα κελιά με δεδομένα χρησιμοποιώντας την εντολή Αυτόματο γέμισμα ή με την εντολή Σειρά.

Χρήση αυτόματης συμπλήρωσης

Η εντολή αυτόματη συμπλήρωση παράγει αυτόματα μια σειρά δεδομένων βασισμένη σε ένα καθορισμένο μοτίβο.

 1. Σε ένα φύλλο, πατήστε σε ένα κελί και εισάγετε έναν αριθμό.

 2. Πατήστε με το ποντίκι σας σε ένα άλλο κελί και εν συνεχεία πατήστε πάλι στο κελί στο οποίο πληκτρολογήσατε τον αριθμό.

 3. Σύρετε τον σταυρού προορισμού, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού, επάνω στα κελιά που θέλετε να γεμίσετε, και απελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού.

  Τα κελιά έχουν γεμίσει με αριθμούς αυξανόμενους κατά ένα.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν κατάλογο συνεχόμενων ήμερων, εισάγετε σε ένα κελί την καταχώριση Δευτέρα, και σύρετε με το ποντίκι τον σταυρό προορισμού.


Κρατήστε πατημένο το εάν δεν θέλετε να γεμίσετε τα κελιά με διαφορετικές τιμές.

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν επιλέξετε δύο ή περισσότερα γειτονικά κελιά που περιέχουν διαφορετικούς αριθμούς και σύρετε, τα εναπομένοντα κελιά συμπληρώνονται με το αριθμητικό πρότυπο που αναγνωρίζεται στους αριθμούς. Η συνάρτηση AutoFill αναγνωρίζει επίσης προσαρμοσμένους καταλόγους που καθορίζονται στο - LibreOffice Calc - Κατάλογοι ταξινόμησης.


Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε να διπλοπατήσετε στον σταυρό προορισμού για να γεμίσετε αυτόματα όλες τις κενές στήλες του τρέχοντος τμήματος δεδομένων. Για παράδειγμα, πρώτα εισάγετε το Ίαν στο κελί Α1 και σύρετε το σταυρό προορισμού μέχρι το Α12 για να εισάγετε τους δώδεκα μήνες στη πρώτη στήλη. Τώρα εισάγετε κάποιες τιμές στα κελιά Β1 και C1. Επιλέξτε αυτά τα δυο κελιά και κάνετε διπλό κλικ στο σταυρό προορισμού. Αυτή η ενέργεια θα συμπληρώσει αυτόματα το τμήμα δεδομένων B1:C12.


Χρήση καθορισμένης σειράς

 1. Επιλέξτε πρώτα στο φύλλο την περιοχή κελιών που θέλετε να γεμίσει.

 2. Επιλέξτε Φύλλο - Συμπλήρωση κελιών- Σειρά.

 3. Επιλέξτε τις παραμέτρους της σειράς.

  Εάν επιλέξετε τύπο σειράς Αριθμητικά, το βήμα που εισάγετε προστίθεται σε κάθε διαδοχικό αριθμό της σειράς για να δημιουργηθεί η επομένη τιμή.

  Εάν επιλέξετε τύπο σειράς Γεωμετρικά, το βήμα που θα εισάγετε πολλαπλασιάζεται επί κάθε διαδοχικό αριθμό της σειράς για να δημιουργηθεί η επομένη τιμή.

  Εάν επιλέξετε τύπο σειράς ημερομηνία, το βήμα που εισάγετε προστίθεται στη μονάδα χρόνου που έχετε ορίσει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!