Κωδικοί σφάλματος στο LibreOffice Calc

Ο παρακάτω πίνακας είναι μια επισκόπηση των μηνυμάτων σφάλματος για το LibreOffice Calc. Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί στο κελί που περιέχει τον δρομέα, το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.

Κωδικός σφάλματος

Μήνυμα

Επεξήγηση

###

κανένα

Το κελί δεν είναι αρκετά πλατύ για να εμφανίσει τα περιεχόμενα.

#FMT

κανένα

Αυτή η τιμή είναι εκτός των έγκυρων ορίων για αυτή τη μορφή

#Δ/Υ

Δεν υπάρχει

Δεν είναι διαθέσιμο αποτέλεσμα για την έκφραση του τύπου.

501

Μη έγκυρος χαρακτήρας

Ο χαρακτήρας μέσα στον τύπο δεν είναι έγκυρος.

502

Μη έγκυρο όρισμα

Το όρισμα της συνάρτησης δεν είναι έγκυρο. Για παράδειγμα, ένας αρνητικός αριθμός για τη συνάρτηση SQRT(), για αυτό παρακαλώ χρησιμοποιήστε IMSQRT().

503
#NUM!

Μη έγκυρη λειτουργία κινητής υποδιαστολής

Ένας υπολογισμός έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της καθορισμένης περιοχής τιμών.

504

Σφάλμα λίστας παραμέτρων

Η παράμετρος συνάρτησης δεν είναι έγκυρη, για παράδειγμα, κείμενο αντί για αριθμό.

507, 508

Σφάλμα: Λείπει ζεύγος

Λείπει μία παρένθεση, για παράδειγμα, υπάρχει το κλείσιμο της παρένθεσης αλλά όχι το άνοιγμα.

509

Λείπει τελεστής

Λείπει ο τελεστής, για παράδειγμα, "=2(3+4)*", όπου ο τελεστής μεταξύ του "2" και του "(" δεν υπάρχει.

510

Ελλιπής μεταβλητή

Λείπει η μεταβλητή, για παράδειγμα, όταν δύο τελεστές είναι μαζί "=1+*2".

511

Ελλιπής μεταβλητή

Η συνάρτηση απαιτεί περισσότερες μεταβλητές από αυτές που δίνονται, για παράδειγμα, AND() και OR().

512

Υπέρβαση τύπου

Μεταγλωττιστής: ο συνολικός αριθμός των εσωτερικών διακριτικών, (δηλαδή τελεστών, μεταβλητών, αγκυλών) στον τύπο ξεπερνά το 8192.

513

Υπέρβαση αλφαριθμητικού

Μεταγλωττιστής: ένα αναγνωριστικό στον τύπο υπερβαίνει τους 1024 χαρακτήρες (σημεία κώδικα UTF-16) σε μέγεθος. Διερμηνέας: ένα αποτέλεσμα μιας λειτουργίας συμβολοσειράς θα ξεπερνούσε τους 256 εκατομμύρια χαρακτήρες (σημεία κώδικα UTF-16, άρα 512 MiB) σε μέγεθος.

514

Εσωτερική υπέρβαση

Παρουσιάστηκε υπερχείλιση εσωτερικής στοίβας υπολογισμού.

515

Εσωτερικό συντακτικό σφάλμα

Άγνωστο σφάλμα.

516

Εσωτερικό συντακτικό σφάλμα

Αναμένεται μήτρα στη στοίβα υπολογισμού, αλλά δεν είναι διαθέσιμη.

517

Εσωτερικό συντακτικό σφάλμα

Άγνωστος κωδικός, για παράδειγμα, ένα έγγραφο με νεότερη μορφή συνάρτησης φορτώνεται σε μια παλαιότερη έκδοση όπου δεν περιέχει αυτή τη συνάρτηση.

518

Εσωτερικό συντακτικό σφάλμα

Η μεταβλητή δεν είναι διαθέσιμη

519
#ΤΙΜΗ!

Καμία τιμή (αντί για το Err:519 το κελί εμφανίζει #VALUE!)

Ο τύπος παράγει μια τιμή που δεν αντιστοιχεί στον ορισμό, ή ένα κελί που παραπέμπει στον τύπο περιέχει κείμενο αντί για αριθμό.

520

Εσωτερικό συντακτικό σφάλμα

Το πρόγραμμα μεταγλώττισης δημιούργησε έναν άγνωστο κωδικό μεταγλώττισης.

521
#NULL!

Χωρίς κωδικό ή διασταύρωση.

Κανένας κώδικας ή αποτέλεσμα

522

Κυκλική παραπομπή

Ο τύπος αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στον εαυτό του και η επιλογή επαναλήψεις δεν ορίστηκε στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

523

Η διαδικασία υπολογισμού δεν συγκλίνει

Λείπει από τη συνάρτηση η τιμή του στόχου, ή οι επαναληπτικές παραπομπές δεν επιτυγχάνουν την ελάχιστη αλλαγή εντός του μέγιστου πλήθους καθορισμένων βημάτων.

524
#REF!

Δεν είναι έγκυρη αναφορά (αντί για Err:524 το κελί εμφανίζει #REF!)

Μεταγλωττιστής: το περιγραφικό όνομα στήλης ή γραμμής δεν μπόρεσε να βρεθεί. Διερμηνευτής: σε ένα τύπο, η στήλη, γραμμή ή φύλλο που περιέχουν ένα κελί αναφοράς λείπει.

525
#NAME?

Άκυρα ονόματα

Αδυναμία αξιολόγησης ενός αναγνωριστικού, για παράδειγμα, καμία έγκυρη αναφορά, κανένα έγκυρο όνομα συνάρτησης, καμία ετικέτα στήλης/γραμμής, καμία μακροεντολή, λανθασμένο διαχωριστικό δεκαδικών, το πρόσθετο δεν βρέθηκε.

527

Εσωτερική υπέρβαση

Ερμηνευτής:Αναφορές, όπως όταν ένα κελί αναφέρεται σε ένα άλλο, ενθυλακίζονται επίσης.

530

Κανένα πρόσθετο

Διερμηνευτής:Δεν βρέθηκε πρόσθετο.

531

Χωρίς μακροεντολές

Διερμηνευτής: Δεν βρέθηκε μακροεντολή.

532
#DIV/0!

Διαίρεση με το μηδέν

Το σύμβολο διαίρεσης / αν ο διαιρέτης είναι το 0
Μερικές άλλες συναρτήσεις επιστρέφουν αυτό το σφάλμα, για παράδειγμα:
η VARP με λιγότερο από 1 παράμετρο
η STDEVP με λιγότερο από 1 παράμετρο
η VAR με λιγότερο από 2 παραμέτρους
η STDEV με λιγότερο από 2 παραμέτρους
η STANDARDIZE με τυπική απόκλιση=0
η NORMDIST με τυπική απόκλιση=0

533

Δεν υποστηρίζονται ένθετοι πίνακες

Παραδείγματος χάρη, ={1;{2}}

538

Σφάλμα: Μέγεθος διάταξης ή πίνακα

Το μέγιστο όριο ταξινόμησης έχει υπερβεί (το μέγιστο είναι διπλάσιο του μέγιστου αριθμού σειρών, επομένως για 1048576 σειρές 2097152 καταχωρήσεις). Το ίδιο Err:538 χρησιμοποιείται επίσης όποτε δεν ήταν δυνατό να εκχωρηθεί ένας προσωρινός πίνακας λόγω της απαίτησης μεγέθους.

539

Μη υποστηριζόμενο ενσωματωμένο περιεχόμενο διάταξης

Παραδείγματος χάρη, ={1+2}

540

Απενεργοποιήθηκε το εξωτερικό περιεχόμενο

Παρουσιάστηκε μια συνάρτηση που απαιτεί (επανα)φόρτωση εξωτερικών πηγών και ο χρήστης δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την επαναφόρτωση εξωτερικών πηγών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!