Πλήκτρα συντόμευσης για υπολογιστικά φύλλα

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Για να συμπληρώσετε μια επιλεγμένη περιοχή κελιών με τον τύπο που εισάγατε στη γραμμή εισόδου, πατήστε +Enter.

Για να δημιουργήσετε μια μήτρα όπου όλα τα κελιά περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες που έχετε εισάγει στην Γραμμή εισαγωγής, πατήστε Shift++Enter. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του πλέγματος.

Για να επιλέξετε πολλαπλά κελιά σε διαφορετικές περιοχές φύλλου, κρατήστε πατημένο και σύρτε σε διαφορετικές περιοχές.

Για να επιλέξετε πολλαπλά φύλλα που βρίσκονται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , και επιλέξτε τα ονόματα καρτελών των φύλλων που βρίσκονται στην κάτω άκρη του χώρου εργασίας. Για α επιλέξετε μόνο ένα φύλλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα ονόματος του φύλλου.

Για να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαφή γραμμής σε ένα κελί, κάντε κλικ στο κελί και μετά πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων +Enter.

Για διαγραφή των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών, πατήστε οπισθοδρόμηση. Αυτό ανοίγει το διάλογο διαγραφή περιεχομένων, όπου επιλέγετε ποια περιεχόμενα του κελιού θέλετε να διαγράψετε. Για διαγραφή των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών χωρίς διάλογο, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Περιήγηση σε υπολογιστικά φύλλα

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+Home

Μετακινεί το δείκτη στο πρώτο κελί του φύλλου (Α1).

+End

Μετακινεί το δείκτη στο τελευταίο κελί του φύλλου που περιέχει δεδομένα.

Home

Μετακινεί το δείκτη στο πρώτο κελί της τρέχουσας γραμμής.

End

Μετακινεί τον δρομέα στην τελευταία στήλη που περιέχει δεδομένα σε οποιαδήποτε σειρά.

Shift+Home

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι το πρώτο κελί της τρέχουσας γραμμής.

Shift+End

Επιλέγει όλα τα κελιά από το τρέχον κελί μέχρι την τελευταία στήλη που περιέχει δεδομένα σε οποιαδήποτε σειρά.

Shift+Page Up

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι μία σελίδα στην τρέχουσα στήλη ή επεκτείνει την υπάρχουσα επιλογή μία σελίδα επάνω.

Shift+Page Down

Επιλέγει κελιά από το τρέχον κελί μέχρι μια σελίδα κάτω στην τρέχουσα στήλη ή επεκτείνει την υπάρχουσα επιλογή μια σελίδα κάτω.

Shift+Διάστημα

Επιλέγει την τρέχουσα γραμμή ή επεκτείνει την υφιστάμενη επιλογή σε όλες τις αντίστοιχες γραμμές.

+Διάστημα

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη ή επεκτείνει την υφιστάμενη επιλογή σε όλες τις αντίστοιχες στήλες.

+Shift+διάστημα

Επιλέγει όλα τα κελιά στο φύλλο.

+Αριστερό βέλος

Μετακινεί τον δρομέα προς τα αριστερά στην αρχή και στο τέλος των ομάδων κελιών με δεδομένα. Εάν το κελί στα αριστερά του δρομέα είναι άδειο ή το κελί με τον δρομέα είναι κενό, ο δρομέας κινείται προς τα αριστερά στην τρέχουσα γραμμή έως ότου φτάσει στο επόμενο κελί με περιεχόμενο. Εάν όλα τα κελιά στην ίδια γραμμή στα αριστερά του δρομέα είναι κενά, ο δρομέας μετακινείται στο πρώτο κελί της γραμμής.

+Δεξί βέλος

Μετακινεί τον δρομέα δεξιά στην αρχή και στο τέλος των ομάδων κελιών με δεδομένα. Εάν το κελί στα δεξιά του δρομέα είναι κενό ή το κελί με τον δρομέα είναι κενό, ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά στην τρέχουσα γραμμή μέχρι να φτάσει στο επόμενο κελί με περιεχόμενο. Εάν όλα τα κελιά στην ίδια σειρά στα δεξιά του δρομέα είναι κενά, ο δρομέας μετακινείται στο τελευταίο κελί της γραμμής.

+Πάνω βέλος

Μετακινεί τον δρομέα προς τα πάνω στην αρχή και στο τέλος των ομάδων κελιών με δεδομένα. Εάν το κελί πάνω από τον δρομέα είναι άδειο ή το κελί με τον δρομέα είναι άδειο, ο δρομέας κινείται προς τα πάνω στην τρέχουσα στήλη μέχρι να φτάσει στο επόμενο κελί με περιεχόμενο. Εάν όλα τα κελιά στην ίδια στήλη πάνω από τον δρομέα είναι κενά, ο δρομέας μετακινείται στο πρώτο κελί της στήλης.

+Κάτω βέλος

Μετακινεί τον δρομέα προς τα κάτω στην αρχή και στο τέλος των ομάδων κελιών με δεδομένα. Εάν το κελί κάτω από τον δρομέα είναι άδειο ή το κελί με τον δρομέα είναι άδειο, ο δρομέας μετακινείται προς τα κάτω στην τρέχουσα στήλη μέχρι να φτάσει στο επόμενο κελί με περιεχόμενο. Εάν όλα τα κελιά στην ίδια στήλη κάτω από τον δρομέα είναι κενά, ο δρομέας μετακινείται στο τελευταίο κελί της στήλης.

+Shift+Βέλος

Επιλέγει όλα τα κελιά της περιοχής που δημιουργούνται από τις κινήσεις του δρομέα χρησιμοποιώντας τους συνδυασμούς πλήκτρων +βέλη. Εάν χρησιμοποιείται για την επιλογή γραμμών και στηλών μαζί, επιλέγεται ένα ορθογώνιο εύρος κελιών. Εάν ο δρομέας βρίσκεται σε ένα κενό κελί, η επιλογή θα εκτείνεται από το τρέχον κελί μέχρι το πρώτο κελί με τιμή προς την κατεύθυνση του πιεσμένου βέλους.

+Page Up

Μεταβαίνει κατά ένα φύλλο προς τα αριστερά.

Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης: Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα εκτύπωσης.

+Page Down

Μεταβαίνει κατά ένα φύλλο προς τα δεξιά.

Στην προεπισκόπηση εκτύπωσης: Μεταβαίνει στην επόμενη υπό εκτύπωση σελίδα.

+Page Up

Μεταβαίνει κατά μία σελίδα οθόνης προς τα αριστερά.

+Page Down

Μεταβαίνει κατά μία σελίδα οθόνης προς τα δεξιά.

Shift++Page Up

Προσθέτει το προηγούμενο φύλλο στην τρέχουσα επιλογή φύλλων. Εάν είναι επιλεγμένα όλα τα φύλλα σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων επιλέγει μόνο το προηγούμενο φύλλο. Ορίζει το προηγούμενο φύλλο ως το τρέχον φύλλο.

Shift++Page Down

Προσθέτει το επόμενο φύλλο στην τρέχουσα επιλογή φύλλων. Εάν είναι επιλεγμένα όλα τα φύλλα κάποιου υπολογιστικού φύλλου, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων επιλέγει μόνο το επόμενο φύλλο. Ορίζει το επόμενο φύλλο ως το τρέχον φύλλο.

+ *

όπου (*) είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Επιλέγει την περιοχή δεδομένων μέσα στην οποία βρίσκεται ο δείκτης. Μια περιοχή είναι ένα πλήθος συνεχόμενων κελιών που περιέχουν δεδομένα και περικλείεται από κενές γραμμές και στήλες.

+ /

όπου (/) είναι το σύμβολο της διαίρεσης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Επιλέγει την περιοχή τύπου μήτρας στην οποία βρίσκεται ο δείκτης.

+πλήκτρο συν

Εισαγωγή κελιών (όπως από το μενού Εισαγωγή - Κελιά...)

+Πλήκτρο πλην

Διαγραφή κελιών (όπως από το μενού Επεξεργασία - Διαγραφή κελιών)

Enter (σε μια επιλεγμένη περιοχή)

Μετακινεί τονδρομέα προς τα κάτω ένα κελί σε μια επιλεγμένη περιοχή. Για να καθορίσετε την κατεύθυνση που κινείται ο δρομέας, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Γενικά και αλλάξτε την επιλογή στο Πατήστε Enter για να μετακινήσετε την επιλογή.

Εισαγάγετε (αφού αντιγράψετε τα περιεχόμενα του κελιού)

Εάν τα περιεχόμενα κελιών έχουν μόλις αντιγραφεί στο πρόχειρο και δεν έχει πραγματοποιηθεί πρόσθετη επεξεργασία στο τρέχον αρχείο, τότε πατώντας το πλήκτρο Enter θα επικολληθούν τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Shift+Enter

Εάν το πρόχειρο περιέχει περιεχόμενα κελιού και δεν έχει επεξεργαστεί στο αρχείο, τότε το Shift+Enter έχει την ίδια συμπεριφορά με το Enter και επικολλά τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Εάν δεν υπάρχουν επιλεγμένα κελιά, το Shift+Enter μετακινεί τον δρομέα στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που ορίστηκε στο Πατήστε Enter για να μετακινήσετε την επιλογήπου βρίσκεται στο - LibreOffice Calc - Γενικά.

Εάν έχει επιλεγεί μια περιοχή κελιών, το Shift+Enter μετακινεί τον δρομέα μέσα στην τρέχουσα επιλογή προς την αντίθετη κατεύθυνση που ορίζεται από την επιλογή Πατήστε Enter για να μετακινήσετε την επιλογή.

+ ` (δείτε τη σημείωση κάτω από αυτόν τον πίνακα)

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τους τύπους σε όλα τα κελιά αντί για όλες τις τιμές.


note

Το πλήκτρο ` βρίσκεται δίπλα στο πλήκτρο "1" στα περισσότερα αγγλικά πληκτρολόγια. Αν το πληκτρολόγιό σας δεν εμφανίζει αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να αναθέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο: Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή, κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγιο. Επιλέξτε την κατηγορία "Προβολή" και τη λειτουργία "Εναλλαγή τύπου".


Αντιγραφή και μετονομασία φύλλων

Μπορείτε να πατήσετε στις καρτέλες φύλλων που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση μεταξύ των φύλλων σε συνδυασμό με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Πλήκτρα συντόμευσης

Εφέ

+ καρτέλα φύλλου μεταφοράς

Δημιουργεί ένα αντίγραφο του φύλλου του οποίου πατήθηκε η καρτέλα. Το αντιγραμμένο φύλλο τοποθετείται στη θέση όπου απελευθερώθηκε το πλήκτρο του ποντικιού.

+ καρτέλα φύλλου πατήματος

Κάνει το όνομα του φύλλου επεξεργάσιμο. Επεξεργαστείτε το όνομα του φύλλου και πατήστε Enter όταν τελειώσετε.


Πλήκτρα λειτουργίας σε υπολογιστικά φύλλα

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+F1

Εμφανίζει το σχόλιο που είναι συνημμένο στο τρέχον κελί

F2

Με επιλεγμένο κελί, πατήστε F2 για να ανοίξετε τα περιεχόμενα του κελιού για επεξεργασία. Εάν το κελί περιέχει έναν τύπο, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να περιηγηθείτε στο φύλλο για να εισαγάγετε εύκολα διευθύνσεις περιοχών στον τύπο.

Πατήστε ξανά F2 για να ενεργοποιήσετε τη χρήση των πλήκτρων βέλους για να μετακινήσετε τον δρομέα στο κείμενο του τύπου.

Κάθε πρόσθετη χρήση της συντόμευσης F2 αλλάζει μεταξύ των δύο καταστάσεων που περιγράφηκαν προηγουμένως.

Ορισμένα πλαίσια διαλόγου έχουν πεδία εισαγωγής με ένα πλήκτρο Συρρίκνωση. Πατώντας το πλήκτρο F2 με τον δρομέα μέσα σε ένα τέτοιο πεδίο προκαλείται η εκτέλεση της εντολής Συρρίκνωση.

+F2

Ανοίγει τον οδηγό συνάρτησης.

Shift++F2

Μετακινεί το δείκτη στη Γραμμή εισαγωγής όπου μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο για το τρέχον κελί.

+F3

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός ονομάτων.

Shift++F4

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τον εξερευνητή Βάσης δεδομένων.

F4

Αναδιοργανώνει τις σχετικές ή απόλυτες παραπομπές στο πεδίο εισόδου (για παράδειγμα A1, $A$1, $A1, A$1)

F5

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο διαλόγου Περιήγηση.

Shift+F5

Ίχνος προς το επόμενο.

Shift+F9

Ίχνος προηγούμενου.

Shift++F5

Μετακινεί τον δρομέα από τη γραμμή εισόδου στο πλαίσιο Περιοχή φύλλου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Shift++T.

F7

Ελέγχει ορθογραφικά το τρέχον φύλλο.

+F7

Εάν το τρέχον κελί περιέχει κείμενο, ανοίγει το Θησαυρό λέξεων.

F8

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία πρόσθετης επιλογής. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλων για να επεκτείνετε την επιλογή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ σε κάποιο άλλο κελί για να επεκτείνετε την επιλογή.

+F8

Επισημαίνει τα κελιά που περιέχουν τιμές.

F9

Πραγματοποιεί επανάληψη των υπολογισμών στους τροποποιημένους τύπους στο τρέχον φύλλο.

+Shift+F9

Πραγματοποιεί επανάληψη των υπολογισμών σε όλους τους τύπους που υπάρχουν σε όλα τα φύλλα.

+F9

Ενημερώνει το επιλεγμένο διάγραμμα.

Ανοίγει το παράθυρο Τεχνοτροπίες όπου μπορείτε να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία μορφοποίησης στα περιεχόμενα του κελιού ή στο τρέχον φύλλο.

Shift+F11

Δημιουργεί ένα πρότυπο εγγράφου.

Shift+F11

Ενημερώνει τα πρότυπα.

F12

Ομαδοποιεί την επιλεγμένη περιοχή δεδομένων.

+F12

Καταργεί την ομαδοποίηση της επιλεγμένης περιοχής δεδομένων.

+κάτω βέλος

Αυξάνει το ύψος της τρέχουσας γραμμής (μόνο σε κατάσταση συμβατότητας του παλιού OpenOffice.org).

+ πάνω βέλος

Μειώνει το ύψος της τρέχουσας γραμμής (μόνο σε κατάσταση συμβατότητας του παλιού OpenOffice.org).

+δεξί βέλος

Αυξάνει το πλάτος της τρέχουσας στήλης.

+αριστερό βέλος

Μειώνει το πλάτος της τρέχουσας στήλης.

+Shift+Πλήκτρο βέλους

Καθορίζει το πλάτος της στήλης ή το ύψος της γραμμής στο βέλτιστο πλάτος ή ύψος, βάσει των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.


Μορφοποίηση κελιών χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης

Από το πληκτρολόγιο, μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας οι ακόλουθες μορφοποιήσεις κελιών:

Πλήκτρα συντόμευσης

Αποτέλεσμα

+1 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών

+Shift+1 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων

+Shift+2 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική εκθετική μορφή

+Shift+3 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφή ημερομηνίας

+Shift+4 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφή νομίσματος

+Shift+5 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφή ποσοστού (δύο δεκαδικά ψηφία)

+Shift+6 (όχι του αριθμητικού πληκτρολογίου)

Τυπική μορφοποίηση


Χρήση του συγκεντρωτικού πίνακα

Τα παρακάτω πλήκτρα συντόμευσης είναι για τον διάλογο Διάταξη συγκεντρωτικού πίνακα.

Πλήκτρα

Αποτέλεσμα

Στηλοθέτης

Μεταβάλλει την εστίαση μετακινούμενο προς τα εμπρός στις περιοχές και στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου.

Shift+Στηλοθέτης

Μεταβάλλει την εστίαση μετακινούμενο προς τα πίσω στις περιοχές και στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου.

Επάνω βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα επάνω στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Κάτω βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα κάτω στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Αριστερό βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα αριστερά στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Δεξιό βέλος

Μετακινεί την εστίαση ένα στοιχείο προς τα δεξιά στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

Home

Επιλέγει το πρώτο στοιχείο στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

End

Επιλέγει το τελευταίο στοιχείο στην τρέχουσα περιοχή του παραθύρου διαλόγου.

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα στην ετικέτα "Πεδία γραμμής"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Πεδία γραμμής".

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα στην ετικέτα "Πεδία στήλης"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Πεδία στήλης".

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα στην ετικέτα "Πεδία δεδομένων"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Πεδία δεδομένων"

και τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα στην ετικέτα "Φίλτρα"

Αντιγράφει ή μετακινεί το τρέχον πεδίο στην περιοχή "Φίλτρα".

+επάνω βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα επάνω.

+κάτω βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα κάτω.

+αριστερό βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα αριστερά.

+δεξιό βέλος

Μετακινεί το τρέχον πεδίο μια θέση προς τα δεξιά.

+Home

Μετακινεί το τρέχον πεδίο στην πρώτη θέση.

+End

Μετακινεί το τρέχον πεδίο στην τελευταία θέση.

Delete

Αφαιρεί το τρέχον πεδίο από την περιοχή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!