Τυπικός τύπος, Ημερομηνία/Ώρα, Προειδοποίηση σφάλματος

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον έγγραφο. Εξ ορισμού, εμφανίζεται το ΑΘΡΟΙΣΜΑ (SUM) των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών.

Για να μεταβάλετε τον προεπιλεγμένο τύπο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο πεδίο, και ύστερα επιλέξτε τον τύπο που επιθυμείτε. Οι διαθέσιμοι τύποι είναι οι εξής: Μέση τιμή, πλήθος τιμών (COUNTA), πλήθος αριθμών (COUNT), μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή, άθροισμα, ή κανένας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!