Επιλέξτε συνάρτηση

Εισάγετε μια συνάρτηση περιοχής κελιών στο τρέχον κελί. Η συνάρτηση μπορεί να είναι Sum, Average, Minimum, Maximum και Count. Πατήστε σε ένα κελί, πατήστε αυτό το εικονίδιο, επιλέξτε τη συνάρτηση από τον πτυσσόμενο κατάλογο και προαιρετικά ρυθμίστε την περιοχή κελιών. Ή επιλέξτε κάποια κελιά στα οποία θα εισαχθεί η τιμή της συνάρτησης και έπειτα πατήστε το εικονίδιο. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης προστίθεται στο τέλος της περιοχής.

Εικονίδιο επιλογής συνάρτησης

Επιλέξτε συνάρτηση

Επιλέξτε την εφαρμοζόμενη συνάρτηση χωρίς επιλεγμένη περιοχή.

Το LibreOffice προτείνει αυτόματα μια περιοχή κελιών, με την προϋπόθεση ότι το υπολογιστικό φύλλο περιέχει δεδομένα. Εάν η περιοχή κελιών περιέχει ήδη μια συνάρτηση, μπορείτε να την συνδυάσετε με την νέα για να παράξετε τη συνάρτηση που θα εφαρμοστεί στα δεδομένα της περιοχής. Εάνη περιοχή περιέχει φίλτρα, εισάγεται η συνάρτηση Subtotal αντί για την επιλεγμένη συνάρτηση.

Πατήστε το εικονίδιο Αποδοχή για να χρησιμοποιήσετε τον εμφανιζόμενο τύπο στη γραμμή εισόδου ή Ακύρωση.

Εικονίδιο αποδοχή

Αποδοχή

Εικονίδιο ακύρωση

Ακύρωση

Επιλέξτε την εφαρμοζόμενη συνάρτηση σε μια επιλεγμένη περιοχή

Όταν η επιλεγμένη περιοχή έχει δύο ή περισσότερες γραμμές, η συνάρτηση υπολογίζεται για κάθε στήλη. Τα αποτελέσματα τοποθετούνται σε κενά κελιά στην πρώτη διαθέσιμη γραμμή κάτω από την περιοχή, ένα αποτέλεσμα ανά στήλη.

Όταν η επιλεγμένη περιοχή έχει μία γραμμή, το αποτέλεσμα της συνάρτησης τοποθετείται στο πρώτο διαθέσιμο κελί στα δεξιά της επιλεγμένης περιοχής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!