Πηγή XML

Εισαγωγή δεδομένων XML σε υπολογιστικό φύλλο.

Το γνώρισμα πηγής XML επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από ελεύθερα δομημένο περιεχόμενο XML σε κελιά σε υφιστάμενο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου. Επιτρέπει την εισαγωγή περιεχομένου XML είτε μερικώς είτε ολικώς, ανάλογα με τη δομή περιεχομένου XML και τους ορισμούς απεικόνισης που ορίζει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει πολλαπλές μη επικαλυπτόμενες υποδομές που θα απεικονιστούν σε διαφορετικές θέσεις κελιού μέσα στο ίδιο έγγραφο. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει είτε περιεχόμενα στοιχείου, τιμές χαρακτηριστικών, είτε και τα δύο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα – Πηγή XML.


Διάλογος πηγής XML

Διάλογος πηγής XML

Ο διάλογος αποτελείται από τέσσερα μέρη.

Πηγαίο αρχείο

Αυτό σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή προς το αρχείο XML που θέλετε να εισάγετε στο έγγραφό σας.

Απεικόνιση στο έγγραφο

Αυτό το παράθυρο δείχνει τη δομή του πηγαίου περιεχομένου XML ως δένδρου. Αυτό είναι αρχικά κενό και συμπληρώνεται όταν ορίσετε το πηγαίο αρχείο.

Κάθε στοιχείο στο δένδρο μπορεί να είναι ένας από τρεις τύπους:

Μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο είναι ένα στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί μόνο μια φορά κάτω από το ίδιο γονικό. Απεικονίζεται σε μοναδικό κελί στο έγγραφο.

Επαναλαμβανόμενο στοιχείο είναι ένα στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί πολλές φορές κάτω από το ίδιο γονικό. Εξυπηρετεί ως περιβάλλον γονικό μιας μοναδικής καταχώρισης εγγραφής πολλαπλών καταχωρίσεων εγγραφής. Αυτές οι καταχωρίσεις εισάγονται σε περιοχή της οποίας το ύψος ισούται με τον αριθμό των καταχωρίσεων συν μια πρόσθετη γραμμή κεφαλίδας.

Αντιστοιχισμένο κελί

Αυτό το πεδίο καθορίζει τη θέση ενός κελιού στο έγγραφο στο οποίο ένα στοιχείο ή γνώρισμα είναι συνδεμένο. Εάν είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο ή γνώρισμα, που παραπέμπει απλώς στο κελί όπου η τιμή του συνδεμένου στοιχείου/γνωρίσματος θα εισαχθεί. Εάν είναι επαναλαμβανόμενο στοιχείο, που παραπέμπει στο πάνω αριστερό κελί της περιοχής όπου θα εισαχθούν οι συνολικές καταχωρίσεις εγγραφής συν την κεφαλίδα.

Εισαγωγή

Πατώντας το πλήκτρο εισαγωγής αρχίζει η διαδικασία εισαγωγής με βάση τους ορισμούς του συνδέσμου που έχει δώσει ο χρήστης. Μόλις τελειώσει η εισαγωγή, ο διάλογος θα κλείσει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!