Έλεγχος Z

Υπολογίζει τον έλεγχο z δύο δειγμάτων δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Έλεγχος Z


note

Για περισσότερες πληροφορίες για τους ελέγχους Z, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή μεταβλητής 1: Η αναφορά της περιοχής της πρώτης σειράς δεδομένων για ανάλυση.

Περιοχή μεταβλητής 2: Η αναφορά της περιοχής της δεύτερης σειράς δεδομένων για ανάλυση.

Αποτέλεσμα: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Αποτελέσματα για τον έλεγχο z:

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον έλεγχο z για την παραπάνω σειρά δεδομένων:

έλεγχος z

Άλφα

0.05

Υποτιθέμενη μέση διαφορά

0

Μεταβλητή 1

Μεταβλητή 2

Γνωστή διακύμανση

0

0

Διάμεσος

16.9230769231

20.4615384615

Παρατηρήσεις

13

13

Παρατηρούμενη μέση διαφορά

-3.5384615385

z

#ΔΙΑΙΡ/0!

P (Z<=z) μονόπλευρος

#ΔΙΑΙΡ/0!

κρίσιμη z μονόπλευρη

1.644853627

P (Z<=z) δίπλευρη

#ΔΙΑΙΡ/0!

κρίσιμη z δίπλευρη

1.9599639845


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!