Έλεγχος F

Υπολογίζει τον έλεγχο F δύο δειγμάτων δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Έλεγχος F


Έλεγχος F είναι οποιοδήποτε στατιστικός έλεγχος με βάση την κατανομή F κάτω από μηδενική υπόθεση.

note

Για περισσότερες πληροφορίες για τους ελέγχους F, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή μεταβλητής 1: Η αναφορά της περιοχής της πρώτης σειράς δεδομένων για ανάλυση.

Περιοχή μεταβλητής 2: Η αναφορά της περιοχής της δεύτερης σειράς δεδομένων για ανάλυση.

Αποτέλεσμα: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Αποτελέσματα για δοκιμή F:

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον Έλεγχο F για την παραπάνω σειρά δεδομένων:

Έλεγχος F

Άλφα

0.05

Μεταβλητή 1

Μεταβλητή 2

Διάμεσος

16.9230769231

20.4615384615

Διακύμανση

125.0769230769

94.4358974359

Παρατηρήσεις

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F<=f) δεξιά ουρά

0.3170614146

F κρίσιμη δεξιά-ουρά

2.6866371125

P (F<=f) αριστερή ουρά

0.6829385854

F κρίσιμη αριστερή ουρά

0.3722125312

P δίπλευρο

0.6341228293

F κρίσιμο δίπλευρο

0.3051313549

3.277277094


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!