Περιγραφική στατιστική

Συμπλήρωση πίνακα στο υπολογιστικό φύλλο με τις κύριες στατιστικές ιδιότητες του συνόλου δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Περιγραφική στατιστική


Το εργαλείο ανάλυσης περιγραφικής στατιστικής δημιουργεί μια αναφορά στατιστικής μιας μεταβλητής για τα δεδομένα στην περιοχή εισόδου, δίνοντας πληροφορίες για την κεντρική τάση και μεταβλητότητα των δεδομένων σας.

note

Για περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφική στατιστική, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A

B

C

1

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής των παραπάνω δεδομένων του δείγματος.

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία

Μέση τιμή

41.9090909091

59.7

44.7

Τυπικό σφάλμα

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Λειτουργία

47

49

60

Διάμεσος

40

64.5

43.5

Διακύμανση

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Τυπική απόκλιση

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Κύρτωση

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Ασυμμετρία

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Περιοχή

31

51

50

Ελάχιστο

26

33

12

Μέγιστο

57

84

62

Άθροισμα

461

597

447

Πλήθος

11

10

10


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!