Συσχέτιση

Υπολογίζει τη συσχέτιση δύο συνόλων αριθμητικών δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Συσχέτιση


Ο συντελεστής συσχέτισης (τιμή μεταξύ -1 και +1) σημαίνει πόσο ισχυρά συσχετίζονται μεταξύ τους οι δύο μεταβλητές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση CORREL ή τη Στατιστική δεδομένων για να βρείτε τον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών.

Συντελεστής συσχέτισης +1 δείχνει τέλεια θετική συσχέτιση.

Συντελεστής συσχέτισης -1 δείχνει τέλεια αρνητική συσχέτιση

note

Για περισσότερες πληροφορίες στατιστικής συσχέτισης, δείτε το αντίστοιχο άρθρο Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A

B

C

1

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της συσχέτισης των παραπάνω δεδομένων δείγματος.

Συσχετίσεις

Στήλη 1

Στήλη 2

Στήλη 3

Στήλη 1

1

Στήλη 2

-0.4029254917

1

Στήλη 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!