Στατιστική

Χρησιμοποιήστε τα στατιστικά δεδομένα στο Calc για να εκτελέσετε σύνθετη ανάλυση δεδομένων

Για να δουλέψετε σε μια σύνθετη στατιστική ή μηχανική ανάλυση, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα βήματα και τον χρόνο χρησιμοποιώντας τη στατιστική δεδομένων του Calc. Δίνετε τα δεδομένα και τις παραμέτρους για κάθε ανάλυση και το σύνολο των εργαλείων χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στατιστικές ή μηχανικές συναρτήσεις για να υπολογίσει και να εμφανίσει τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα εξόδου.

Δειγματοληψία

Δημιουργία πίνακα με δεδομένα που ελήφθησαν από έναν άλλο πίνακα.

Περιγραφική στατιστική

Συμπλήρωση πίνακα στο υπολογιστικό φύλλο με τις κύριες στατιστικές ιδιότητες του συνόλου δεδομένων.

Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)

Παράγει την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) δεδομένου συνόλου δεδομένων

Συσχέτιση

Υπολογίζει τη συσχέτιση δύο συνόλων αριθμητικών δεδομένων.

Συνδιακύμανση

Υπολογίζει τη συνδιακύμανση δύο συνόλων αριθμητικών δεδομένων.

Εκθετική εξομάλυνση

Αποτελέσματα σε σειρά εξομαλυμένων δεδομένων

Κυλιόμενος μέσος όρος

Υπολογίζει τον κυλιόμενο μέσο όρο σειράς χρόνου

Ανάλυση παλινδρόμησης

Πραγματοποιεί ανάλυση γραμμικής, λογαριθμικής παλινδρόμησης ή παλινδρόμησης δύναμης ενός συνόλου δεδομένων που περιλαμβάνει μία εξαρτώμενη μεταβλητή και πολλαπλές ανεξάρτητες μεταβλητές.

Έλεγχος t κατά ζεύγη

Υπολογίζει τον έλεγχο t κατά ζεύγη των δύο δειγμάτων δεδομένων.

Έλεγχος F

Υπολογίζει τον έλεγχο F δύο δειγμάτων δεδομένων.

Έλεγχος Z

Υπολογίζει τον έλεγχο z δύο δειγμάτων δεδομένων.

Έλεγχος χι στο τετράγωνο

Υπολογίζει τον έλεγχο χι στο τετράγωνο δείγματος δεδομένων.

Ανάλυση Φουριέ

Παράγει την ανάλυση Φουριέ συνόλου δεδομένων υπολογίζοντας τον διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ (DFT) πίνακα εισόδου μιγαδικών αριθμών χρησιμοποιώντας μερικούς αλγορίθμους γρήγορων μετασχηματισμών Φουριέ (FFT).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!