Επίλυση

Ανοίγει τον διάλογο επίλυσης. Μία επίλυση σας επιτρέπει να λύσετε μαθηματικά προβλήματα με πολλές άγνωστες μεταβλητές και ένα σύνολο περιορισμών των μεταβλητών με μεθόδους αναζήτησης στόχου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επίλυση.


Ρυθμίσεις επίλυσης

warning

Οι ρυθμίσεις επίλυσης δεν αποθηκεύονται στο αρχείο από το LibreOffice Calc. Το κλείσιμο και το άνοιγμα ξανά του αρχείου θα επαναφέρει το παράθυρο διαλόγου επίλυσης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


Κελί προορισμού

Εισάγετε ή πατήστε την αναφορά κελιού του κελιού προορισμού. Αυτό το πεδίο παίρνει τη διεύθυνση του κελιού του οποίου η τιμή πρόκειται να βελτιστοποιηθεί.

Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων σε

Αλλάζοντας τα κελιά

Εισάγετε την περιοχή κελιών που μπορεί να αλλαχθεί. Αυτές είναι οι μεταβλητές των εξισώσεων.

Περιορισμός συνθηκών

Προσθέστε το σύνολο των περιορισμών για το μαθηματικό πρόβλημα. Κάθε περιορισμός παριστάνεται από μία αναφορά κελιού (μια μεταβλητή), έναν τελεστή και μια τιμή.

note

Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλές συνθήκες για μια μεταβλητή. Παραδείγματος χάρη, μια μεταβλητή στο κελί A1 που πρέπει να είναι ακέραιος μικρότερος από 10. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε δύο περιοριστικές συνθήκες για το A1.


Επιλογές

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογές επιλύτη.

Ο διάλογος Επιλογές επιλύτη σας επιτρέπει να επιλέξετε τους διάφορους αλγορίθμους επιλύτη είτε για γραμμικά είτε για μη γραμμικά προβλήματα και να ορίσετε τις παραμέτρους επίλυσής τους.

Επίλυση

Πατήστε για να επιλύσετε το πρόβλημα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις διαλόγου διατηρούνται μέχρι να κλείσετε το τρέχον έγγραφο.

Για να λύνετε εξισώσεις με την Επίλυση

Ο στόχος της διαδικασίας επίλυσης είναι να βρει αυτές τις τιμές των μεταβλητών της εξίσωσης που καταλήγουν σε μια βέλτιστη τιμή στο κελί στόχο, επίσης γνωστής ως "αντικειμενικός σκοπός". Μπορείτε να επιλέξετε αν η τιμή στο κελί στόχος θα πρέπει να είναι μέγιστο, ελάχιστο ή να προσεγγίζει κάποια δοσμένη τιμή.

Οι αρχικές τιμές των μεταβλητών εισάγονται σε μια ορθογώνια περιοχή κελιών που εισάγετε στο πεδίο Με αλλαγή των κελιών.

Μπορείτε να ορίσετε μια σειρά περιοριστικών συνθηκών που θέτουν περιορισμούς για ορισμένα κελιά. Π.χ. μπορείτε να θέσετε τον περιορισμό ότι μία από τις μεταβλητές ή τα κελιά πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από μια άλλη μεταβλητή, ή όχι μεγαλύτερη από μια δεδομένη τιμή. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τον περιορισμό ότι μία ή περισσότερες μεταβλητές πρέπει να είναι ακέραιοι (τιμές χωρίς δεκαδικά) ή δυαδικές τιμές (όπου μόνο το 0 και το 1 επιτρέπονται).

Χρήση μη γραμμικών επιλυτών

Ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιείτε DEPS ή SCO, ξεκινάτε πηγαίνοντας στο Εργαλεία - Επιλύτης και ορίζοντας το προς βελτιστοποίηση κελί, την κατεύθυνση κίνησης (ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση) και τα προς τροποποίηση κελιά για επίτευξη του στόχου. Έπειτα, πηγαίνετε στις επιλογές και ορίζετε τον επιλύτη που θα χρησιμοποιηθεί και εάν χρειάζεται προσαρμόστε τις σχετικές παραμέτρους.

Υπάρχει επίσης ένας κατάλογος περιορισμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε την πιθανή περιοχή λύσεων ή να περιορίσετε συγκεκριμένες συνθήκες. Όμως, στην περίπτωση των εξελικτικών επιλυτών DEPS και SCO, αυτοί οι περιορισμοί χρησιμοποιούνται επίσης για να καθορίσουν όρια στις μεταβλητές του προβλήματος. Λόγω της τυχαίας φύσης των αλγορίθμων, συνιστάται πολύ να γίνει έτσι και να δώσετε ανώτερο (και στην περίπτωση "Να υποτεθούν μη αρνητικές μεταβλητές" να απενεργοποιηθεί επίσης πιο χαμηλά) όρια για όλες τις μεταβλητές. Δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ενεργή λύση (η οποία προφανώς είναι άγνωστη), αλλά θα πρέπει να δίνεται μια χοντρική ένδειξη του αναμενόμενου μεγέθους (0 ≤ var ≤ 1 ή ίσως -1000000 ≤ var ≤ 1000000).

Τα όρια καθορίζονται επιλέγοντας μία ή περισσότερες μεταβλητές (ως περιοχή) στην αριστερή πλευρά και εισάγοντας μια αριθμητική τιμή (όχι κελί ή τύπο) στη δεξιά πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία ή περισσότερες μεταβλητές ώστε να είναι μόνο ακέραιες ή δυαδικές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!