Συναρτήσεις URI

Αυτές οι συναρτήσεις υπολογιστικού φύλλου χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή δεδομένων από τα καθολικά αναγνωριστικά πόρων (Universal Resource Identifiers (URI)).

WEBSERVICE (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΥ)

Λήψη κάποιου περιεχομένου ιστού από ένα URI.

Σύνταξη

WEBSERVICE(URI)

URI: Κείμενο URI της υπηρεσίας ιστού.

Παραδείγματα

=WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")

Επιστρέφει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας "http://wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss".

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.WEBSERVICE

FILTERXML (ΦΙΛΤΡΟ XML)

Εφαρμόζει μια έκφραση XPath σε ένα έγγραφο XML.

Σύνταξη

FILTERXML(Έγγραφο_XML; έκφραση XPath)

Έγγραφο-XML (απαραίτητο): Η συμβολοσειρά που περιέχει μια έγκυρη ροή XML.

Έκφραση-XPath (απαραίτητη): Η συμβολοσειρά που περιέχει μια έγκυρη παράσταση XPath.

Παραδείγματα

=FILTERXML(WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss");"//lastBuildDate")

Επιστρέφει πληροφορίες για την τελευταία ημερομηνία δόμησης του βίκι.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.FILTERXML

ENCODEURL

Επιστρέφει κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να μετασχηματίσετε κείμενο με σύμβολα εθνικών αλφαβήτων (παραδείγματος χάρη τονισμένους χαρακτήρες, μη ASCII αλφάβητα ή ασιατικές λέξεις) σε συμβολοσειρά συμβόλων προτύπου URL.

Σύνταξη

ENCODEURL(Κείμενο)

Κείμενο: Συμβολοσειρά για κωδικοποίηση σε αλληλουχία συμβόλων τυπικού URL.

Παραδείγματα

Εάν το κελί A1 περιέχει το κυριλλικό κείμενο "автомобиль", το =ENCODEURL(A1) επιστρέφει %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C (η λέξη "автомобиль" σημαίνει αυτοκίνητο στα ρώσικα).

Εάν το κελί B1 περιέχει το κείμενο "車", το =ENCODEURL(B1) επιστρέφει %E8%BB%8A (το "車" σημαίνει αυτοκίνητο στα ιαπωνικά).

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.ENCODEURL

tip

Σελίδες βίκι WEBSERVICE, FILTERXML, ENCODEURL.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!