Συνάρτηση TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό ενώ διατηρεί έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Αυτή η συνάρτηση είναι ισοδύναμη με τη συνάρτηση ROUNDDOWN.

tip

Η μέθοδος στρογγυλοποίησης που χρησιμοποιείται από αυτήν τη συνάρτηση είναι γνωστή ως στρογγυλοποίηση προς το μηδέν. Το μέγεθος του προκύπτοντος αριθμού θα είναι πάντα μικρότερο ή ίσο με τον αρχικό αριθμό.


Σύνταξη

TRUNC(Αριθμός [; Πλήθος])

Αριθμός: Ο αριθμός που θα περικοπεί.

Πλήθος: Προαιρετική παράμετρος που καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα διατηρηθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 (μηδέν).

Χρησιμοποιήστε αρνητικές τιμές για το Πλήθος για να στρογγυλοποιήσετε το ακέραιο τμήμα του αρχικού Αριθμού. Για παράδειγμα, το -1 θα στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τον πρώτο ακέραιο αριθμό πριν από το δεκαδικό διαχωριστικό, το -2 θα στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τους δύο ακέραιους αριθμούς πριν από το δεκαδικό διαχωριστικό και ούτω καθεξής.

Παραδείγματα

Το =TRUNC(21.89) επιστρέφει 21. Σημειώστε ότι αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη τιμή για το Πλήθος που είναι 0.

=TRUNC(103,37,1) επιστρέφει 103,3.

=TRUNC(0,664,2) επιστρέφει 0,66.

Το =TRUNC(214,2,-1) επιστρέφει 210. Σημειώστε την αρνητική τιμή για το Πλήθος, που προκαλεί τη στρογγυλοποίηση της πρώτης ακέραιας τιμής πριν από το δεκαδικό διαχωριστικό προς το μηδέν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!