Συνάρτηση ROUNDDOWN

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό διατηρώντας έναν καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Αυτή η συνάρτηση είναι ισοδύναμη με τη συνάρτηση TRUNC.

tip

The rounding method used by this function is known as rounding towards zero. The magnitude of the resulting number will always be less than or equal to the original number.


Σύνταξη

ROUNDDOWN(Αριθμός [; Πλήθος])

Αριθμός: Ο αριθμός που θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω.

Πλήθος: Προαιρετική παράμετρος που καθορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα διατηρηθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 (μηδέν).

Χρησιμοποιήστε αρνητικές τιμές για το Πλήθος για να στρογγυλοποιήσετε το ακέραιο τμήμα του αρχικού Αριθμού. Για παράδειγμα, το -1 θα στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τον πρώτο ακέραιο αριθμό πριν από το δεκαδικό διαχωριστικό, το -2 θα στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τους δύο ακέραιους αριθμούς πριν από το δεκαδικό διαχωριστικό και ούτω καθεξής.

note

Στο LibreOffice, η παράμετρος Πλήθος (Count) είναι προαιρετική, ενώ στο Microsoft Excel αυτή η παράμετρος είναι υποχρεωτική. Όταν ένα αρχείο ODS περιέχει μια κλήση στο ROUNDDOWN χωρίς την παράμετρο Πλήθος και το αρχείο εξάγεται σε μορφές XLS ή XLSX, το όρισμα που λείπει θα προστεθεί αυτόματα με την τιμή μηδέν για να διατηρηθεί η συμβατότητα.


Παραδείγματα

Το =ROUNDDOWN(21,89) επιστρέφει 21. Σημειώστε ότι αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη τιμή για το Πλήθος που είναι 0.

=ROUNDDOWN(103,37,1) επιστρέφει 103,3.

=ROUNDDOWN(0,664,2) επιστρέφει 0,66.

Το =ROUNDDOWN(214,2,-1) επιστρέφει 210. Σημειώστε την αρνητική τιμή για το Πλήθος, που προκαλεί τη στρογγυλοποίηση της πρώτης ακέραιας τιμής πριν από το δεκαδικό διαχωριστικό προς το μηδέν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!