Συνάρτηση MAXIFS

Επιστρέφει το μέγιστο των τιμών των κελιών σε μια περιοχή που πληρεί πολλαπλά κριτήρια σε πολλαπλές περιοχές.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.2.


Σύνταξη

MAXIFS(Περιοχή_Συναρτ; Περιοχή1; Κριτήριο[; Περιοχή2; Κριτήριο2][; … ; [Περιοχή127; Κριτήριο127]])

Περιοχή_συνάρτησης – απαιτούμενο όρισμα. Είναι μια περιοχή κελιών, ένα όνομα μιας ονοματισμένης περιοχής, ή μια ετικέτα μιας στήλης ή μιας γραμμής που περιέχουν τιμές για τον υπολογισμό του μεγίστου.

Περιοχή1 - Απαιτούμενο όρισμα. Είναι περιοχή κελιών, όνομα ονοματισμένης περιοχής, ή ετικέτα στήλης ή γραμμής, στην οποία εφαρμόζεται το αντίστοιχο κριτήριο.

Κριτήριο: Κριτήριο είναι μια μοναδική αναφορά κελιού, αριθμού, ή κειμένου. Χρησιμοποιείται σε συγκρίσεις με περιεχόμενα κελιού.

Μια αναφορά σε κενό κελί ερμηνεύεται ως η αριθμητική τιμή 0.

Μια σύμφωνη έκφραση μπορεί να είναι:

Περιοχή2 – Προαιρετικά. Η Περιοχή2 και όλα τα ακόλουθα σημαίνουν το ίδιο με την Περιοχή1.

Κριτήριο2 – Προαιρετικό. Κριτήριο2 και όλα τα παρακάτω σημαίνουν το ίδιο με το κριτήριο.

Η αναζήτηση υποστηρίζει σύμβολα υποκατάστασης ή κανονικές εκφράσεις. Με ενεργές τις κανονικές εκφράσεις, μπορείτε να εισάγετε "all.*", παραδείγματος χάρη για να βρείτε την πρώτη θέση του "all" ακολουθούμενου από οποιουσδήποτε χαρακτήρες. Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο που είναι επίσης κανονική έκφραση, πρέπει είναι να προηγείται σε κάθε χαρακτήρα ένας χαρακτήρας "\", ή να περιέχεται το κείμενο σε \Q...\E. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αξιολόγηση των συμβόλων υποκατάστασης ή κανονικών εκφράσεων στο - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.

warning

Όταν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις όπου ένα ή περισσότερα ορίσματα είναι συμβολοσειρές κριτηρίων αναζήτησης που αντιπροσωπεύουν κανονική έκφραση, η πρώτη προσπάθεια είναι η μετατροπή των κριτηρίων συμβολοσειρών σε αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, το ".0" θα μετατραπεί σε 0.0 κ.ο.κ. Εάν είναι πετυχημένο, η συμφωνία δεν θα είναι συμφωνία κανονικής έκφρασης, αλλά αριθμητική συμφωνία. Όμως, όταν αλλάζετε στις τοπικές ρυθμίσεις όπου ο δεκαδικός διαχωριστής δεν είναι η τελεία, η μετατροπή της κανονικής έκφρασης λειτουργεί. Για να εξαναγκάσετε την αξιολόγηση της κανονικής έκφρασης αντί για την αριθμητική έκφραση, χρησιμοποιήστε κάποια έκφραση που δεν μπορεί να παρανοηθεί ως αριθμητική, όπως ".[0]", ή ".\0", ή "(?i).0".


Οι Περιοχή_συνάρτησης και Περιοχή1, Περιοχή2... πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, αλλιώς η συνάρτηση επιστρέφει err:502 - άκυρο όρισμα.

note

Η λογική σχέση μεταξύ κριτηρίων μπορεί να οριστεί ως λογικό AND (συνδυασμός). Με άλλα λόγια, εάν και μόνο εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια, μια τιμή από το αντίστοιχο κελί της δεδομένης Περιοχής_συνάρτησης λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό.


Η συνάρτηση μπορεί να έχει μέχρι 255 ορίσματα, που σημαίνει ότι μπορείτε να ορίσετε 127 περιοχές κριτηρίων και κριτήρια για αυτά.

Εάν το κελί περιέχει TRUE, θεωρείται ως 1, εάν ένα κελί περιέχει FALSE – ως 0 (μηδέν).

note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Παράδειγμα

Θεωρήστε τον ακόλουθο πίνακα

A

B

C

1

Όνομα προϊόντος

Πωλήσεις

Έσοδα

2

μολύβι

20

65

3

στυλό

35

85

4

σημειωματάριο

20

190

5

βιβλίο

17

180

6

κασετίνα

όχι

όχι


warning

Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα, οι περιοχές για τον υπολογισμό περιέχουν τη γραμμή #6 που αγνοείται, επειδή περιέχει κείμενο.


Απλή χρήση

=MAXIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Υπολογίζει το άθροισμα των τιμών στην περιοχή B2:B6 που είναι μεγαλύτερες από ή ίσες με 20. Επιστρέφει 35. Η πέμπτη γραμμή δεν ικανοποιεί το κριτήριο.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Υπολογίζει τη μέγιστη από τις τιμές της περιοχής C2:C6 που είναι μικρότερες από 90 και αντιστοιχούν σε κελιά στην περιοχή B2:B6 με τιμές μεγαλύτερες από ή ίσες με 20. Επιστρέφει 85, επειδή η τέταρτη και η πέμπτη γραμμή δεν πληρούν τουλάχιστον ένα κριτήριο.

Χρήση κανονικών παραστάσεων και ένθετων συναρτήσεων

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Υπολογίζει την μέγιστη από τις τιμές στην περιοχή C2:C6 που αντιστοιχεί σε όλες τις τιμές της περιοχής B2:B6, εκτός από την ελάχιστη και τη μέγιστη. Επιστρέφει 190, επειδή μόνο η τέταρτη γραμμή ικανοποιεί τα κριτήρια.

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;"στυλοί.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Υπολογίζει την ελάχιστη από τις τιμές της περιοχής C2:C6 που αντιστοιχεί σε όλα τα κελιά της περιοχής A2:A6 ξεκινώντας με "στυλό" και σε όλα τα κελιά της περιοχής B2:B6 εκτός από το μέγιστο της. Επιστρέφει 85, επειδή μόνο η τρίτη γραμμή πληρεί όλα τα κριτήρια.

Αναφορά σε ένα κελί ως ένα κριτήριο

Εάν χρειάζεται να αλλάξετε ένα κριτήριο εύκολα, μπορεί να θέλετε να το ορίσετε σε ένα ξεχωριστό κελί και να χρησιμοποιήσετε μια παραπομπή σε αυτό το κελί στη συνθήκη της συνάρτησης MAXIFS. Παραδείγματος χάρη, η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να ξαναγραφτεί ως εξής:

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Εάν E2 = "στυλό", η συνάρτηση επιστρέφει 65, επειδή η αναφορά στο κελί αντικαθίσταται με το περιεχόμενό του.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!