συνάρτηση FORECAST.ETS.STAT.MULT

Επιστρέφει τις στατιστικές τιμές που είναι αποτελέσματα των αλγορίθμων ETS/EDS.

Η εκθετική εξομάλυνση είναι μια μέθοδος για εξομάλυνση πραγματικών τιμών σε μια χρονολογική σειρά για να προβλέψει πιθανές μελλοντικές τιμές.

Η τριπλή εκθετική εξομάλυνση (ETS) είναι ένα σύνολο αλγορίθμων στο οποίο και οι επιδράσεις τάσης και οι περιοδικές (εποχιακές) τάσεις επεξεργάζονται. Η διπλή εκθετική εξομάλυνση (EDS) είναι ένας αλγόριθμος όπως το ETS, αλλά χωρίς τις περιοδικές επιδράσεις. Το EDS παράγει γραμμικές προβλέψεις.

Εικονίδιο συμβουλής

Δείτε το Βικιπαιδεία για τους εκθετικούς αλγόριθμους εξομάλυνσης για περισσότερες πληροφορίες.


Η FORECAST.ETS.STAT.MULT υπολογίζει ανάλογα με το πρότυπο

πρόβλεψη = (τιμή_βάσης + τάση * ∆x ) * περιοδική_απόκλιση.

Σύνταξη

FORECAST.ETS.STAT.MULT (τιμές, γραμμή_χρόνου, στατιστικός_τύπος, [μήκος_περιόδου], [συμπλήρωση_δεδομένων], [συνάθροιση])

τιμές (απαραίτητες): Ένας αριθμητικός πίνακας ή περιοχή. τιμές είναι οι προγενέστερες τιμές, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

γραμμή χρόνου (υποχρεωτικό): Ένας αριθμητικός πίνακας ή περιοχή. Η περιοχή της γραμμής χρόνου (x-value) για τις ιστορικές τιμές.

Εικονίδιο σημείωσης

Η γραμμή χρόνου δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί, οι συναρτήσεις θα την ταξινομήσουν για υπολογισμούς.
Οι τιμές της γραμμής χρόνου πρέπει να έχουν ένα σταθερό βήμα μεταξύ τους.
Εάν ένα σταθερό βήμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην ταξινομημένη γραμμή χρόνου, οι συναρτήσεις θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ (NUM)! .
Εάν οι περιοχές τόσο της γραμμής χρόνου όσο και των ιστορικών τιμών δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, οι συναρτήσεις θα επιστρέψουν το σφάλμα #Μ/Δ (N/A).
Εάν η γραμμή χρόνου περιέχει λιγότερες από 2 περιόδους δεδομένων, οι συναρτήσεις θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ (VALUE)!.


τύπος_στατιστικών (απαραίτητο): Μια αριθμητική τιμή από 1 έως 9. Μια τιμή που δείχνει ποιο στατιστικό θα επιστραφεί για τις δοσμένες τιμές και την περιοχή x.

Τα παρακάτω στατιστικά μπορούν να επιστραφούν:

τύπος_στατιστικών

Στατιστικά

1

Παράμετρος εξομάλυνσης άλφα του αλγόριθμου ETS (βάση)

2

Παράμετρος εξομάλυνσης γάμμα του αλγόριθμου ETS (τάση)

3

Παράμετρος εξομάλυνσης βήτα του αλγόριθμου ETS (περιοδική απόκλιση)

4

Μέσο απόλυτο κλιμακωτό σφάλμα (MASE) - μια μέτρηση της ακρίβειας των προβλέψεων.

5

Συμμετρικό μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (SMAPE) - ένα μέτρο της ακρίβειας με βάση τα ποσοστιαία σφάλματα.

6

Μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE) – ένα μέτρο της ακρίβειας των προβλέψεων.

7

Ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE) - ένα μέτρο των διαφορών μεταξύ προβλεπόμενων και παρατηρούμενων τιμών.

8

Το εντοπιζόμενο μέγεθος βήματος της γραμμής χρόνου (περιοχή-x). Όταν εντοπίζεται ένα μέγεθος βήματος σε μήνες/τρίμηνα/έτη το μέγεθος του βήματος είναι σε μήνες, αλλιώς το μέγεθος βήματος είναι σε ημέρες στην περίπτωση γραμμής χρόνου ημερομηνίας (χρόνου) και αριθμητικό στις άλλες περιπτώσεις.

9

Αριθμός των δειγμάτων στην περίοδο – είναι το ίδιο ως όρισμα του μήκος_περιόδου, ή του υπολογιζόμενου αριθμού μήκος_περιόδου στην περίπτωση που το όρισμα είναι 1.


μήκος_περιόδου (προαιρετικό): Για αριθμητική τιμή >= 0, η προεπιλογή είναι 1. Ένας θετικός ακέραιος που δείχνει τον αριθμό των δειγμάτων σε μια περίοδο.

Εικονίδιο σημείωσης

Μια τιμή 1 δείχνει ότι το Calc πρόκειται να προσδιορίσει τον αριθμό των δειγμάτων σε μια περίοδο αυτόματα.
Μια τιμή 0 δείχνει μη περιοδικά αποτελέσματα, μια πρόβλεψη υπολογίζεται με αλγόριθμους EDS.
Για όλες τις άλλες θετικές τιμές, οι προβλέψεις υπολογίζονται με αλγόριθμους ETS.
Για τιμές που δεν είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί, οι συναρτήσεις θα επιστρέψουν το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.


συμπλήρωση_δεδομένων (προαιρετικό): μια λογική τιμή TRUE ή FALSE, ένας αριθμός 1 ή 0, η προεπιλογή είναι 1 (TRUE). Η τιμή 0 (FALSE) θα προσθέσει στα σημεία δεδομένων που λείπουν μηδέν ως προγενέστερη τιμή. Η τιμή 1 (TRUE) θα προσθέσει σημεία δεδομένων που λείπουν με παρεμβολή μεταξύ των γειτονικών σημείων δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν και η γραμμή χρόνου απαιτεί ένα σταθερό βήμα μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση υποστηρίζει μέχρι 30% σημεία δεδομένων που λείπουν και θα προσθέσει αυτά τα σημεία δεδομένων.


συνάθροιση (προαιρετικό): Μια αριθμητική τιμή από 1 έως 7, με προεπιλογή το 1. Η παράμετρος συνάθροισης δείχνει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για να συναθροίσει ταυτόσημες χρονικές τιμές:

Συνάθροιση

Συνάρτηση

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Εικονίδιο σημείωσης

Αν και η γραμμή χρόνου απαιτεί ένα σταθερό βήμα μεταξύ των σημείων δεδομένων, οι συναρτήσεις θα συναθροίσουν πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονοσήμανση.


Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια γραμμή χρόνου και τις συσχετισμένες τιμές:

A

B

1

Γραμμή χρόνου

Τιμές

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=FORECAST.ETS.STAT.MULT(Τιμές;Γραμμή_χρόνου;5;1;TRUE();1)

Επιστρέφει 0,084073452803966, την πολλαπλασιαστική στατιστική με βάση τις παραπάνω ονοματιζόμενες περιοχές Τιμές και Γραμμή_χρόνου, με συμμετρικό μέσο απόλυτο ποσοστιαίο σφάλμα (SMAPE), ένα δείγμα ανά περίοδο, χωρίς ελλείποντα δεδομένα και AVERAGE ως συνάθροιση.

=FORECAST.ETS.STAT.MULT(Τιμές;Γραμμή_χρόνου;7;1;TRUE();7)

Επιστρέφει 15,8372533480997, την πολλαπλασιαστική στατιστική με βάση τις παραπάνω ονοματιζόμενες περιοχές Τιμές και Γραμμή_χρόνου, με ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος, χωρίς ελλείποντα δεδομένα και SUM ως συνάθροιση.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.STAT.MULT

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!