συνάρτηση FORECAST.ETS.SEASONALITY

Επιστρέφει τον αριθμό των δειγμάτων σε μια περίοδο όπως υπολογίζεται από το Calc στην περίπτωση των συναρτήσεων FORECAST.ETS όταν το όρισμα μήκος_περιόδου ισούται με 1.

Η εκθετική εξομάλυνση είναι μια μέθοδος για εξομάλυνση πραγματικών τιμών σε μια χρονολογική σειρά για να προβλέψει πιθανές μελλοντικές τιμές.

Η τριπλή εκθετική εξομάλυνση (ETS) είναι ένα σύνολο αλγορίθμων στο οποίο και οι επιδράσεις τάσης και οι περιοδικές (εποχιακές) τάσεις επεξεργάζονται. Η διπλή εκθετική εξομάλυνση (EDS) είναι ένας αλγόριθμος όπως το ETS, αλλά χωρίς τις περιοδικές επιδράσεις. Το EDS παράγει γραμμικές προβλέψεις.

Εικονίδιο συμβουλής

Δείτε το Βικιπαιδεία για τους εκθετικούς αλγόριθμους εξομάλυνσης για περισσότερες πληροφορίες.


Το ίδιο αποτέλεσμα επιστρέφεται με τις συναρτήσεις FORECAST.ETS.STAT όταν το όρισμα στατιστικός_τύπος ισούται με 9 (και το μήκος_περιόδου ισούται με 1).

Σύνταξη

FORECAST.ETS.SEASONALITY (τιμές, γραμμή_χρόνου, [συμπλήρωση_δεδομένων], [συνάθροιση])

τιμές (απαραίτητες): Ένας αριθμητικός πίνακας ή περιοχή. τιμές είναι οι προγενέστερες τιμές, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

γραμμή χρόνου (υποχρεωτικό): Ένας αριθμητικός πίνακας ή περιοχή. Η περιοχή της γραμμής χρόνου (x-value) για τις ιστορικές τιμές.

Εικονίδιο σημείωσης

Η γραμμή χρόνου δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί, οι συναρτήσεις θα την ταξινομήσουν για υπολογισμούς.
Οι τιμές της γραμμής χρόνου πρέπει να έχουν ένα σταθερό βήμα μεταξύ τους.
Εάν ένα σταθερό βήμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην ταξινομημένη γραμμή χρόνου, οι συναρτήσεις θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ (NUM)! .
Εάν οι περιοχές τόσο της γραμμής χρόνου όσο και των ιστορικών τιμών δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, οι συναρτήσεις θα επιστρέψουν το σφάλμα #Μ/Δ (N/A).
Εάν η γραμμή χρόνου περιέχει λιγότερες από 2 περιόδους δεδομένων, οι συναρτήσεις θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ (VALUE)!.


συμπλήρωση_δεδομένων (προαιρετικό): μια λογική τιμή TRUE ή FALSE, ένας αριθμός 1 ή 0, η προεπιλογή είναι 1 (TRUE). Η τιμή 0 (FALSE) θα προσθέσει στα σημεία δεδομένων που λείπουν μηδέν ως προγενέστερη τιμή. Η τιμή 1 (TRUE) θα προσθέσει σημεία δεδομένων που λείπουν με παρεμβολή μεταξύ των γειτονικών σημείων δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν και η γραμμή χρόνου απαιτεί ένα σταθερό βήμα μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση υποστηρίζει μέχρι 30% σημεία δεδομένων που λείπουν και θα προσθέσει αυτά τα σημεία δεδομένων.


συνάθροιση (προαιρετικό): Μια αριθμητική τιμή από 1 έως 7, με προεπιλογή το 1. Η παράμετρος συνάθροισης δείχνει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για να συναθροίσει ταυτόσημες χρονικές τιμές:

Συνάθροιση

Συνάρτηση

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Εικονίδιο σημείωσης

Αν και η γραμμή χρόνου απαιτεί ένα σταθερό βήμα μεταξύ των σημείων δεδομένων, οι συναρτήσεις θα συναθροίσουν πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονοσήμανση.


Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια γραμμή χρόνου και τις συσχετισμένες τιμές:

A

B

1

Γραμμή χρόνου

Τιμές

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=FORECAST.ETS.SEASONALITY(Τιμές;Γραμμή_χρόνου;TRUE();1)

Επιστρέφει 6, τον αριθμό των δειγμάτων στην περίοδο με βάση τις παραπάνω ονοματισμένες περιοχές Τιμές και Γραμμή_χρόνου, χωρίς ελλείποντα δεδομένα και την AVERAGE ως συνάθροιση.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.FORECAST.ETS.SEASONALITY

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!