Συνάρτηση FORECAST.ETS.MULT

Υπολογίζει τις πολλαπλασιαστικές προβλέψεις (μελλοντικές τιμές) μα βάση τα ιστορικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους ETS ή EDS. Ο EDS χρησιμοποιείται όταν το όρισμα διάρκεια_περιόδου είναι 0, αλλιώς χρησιμοποιείται ο ETS.

Η εκθετική εξομάλυνση είναι μια μέθοδος για εξομάλυνση πραγματικών τιμών σε μια χρονολογική σειρά για να προβλέψει πιθανές μελλοντικές τιμές.

Η τριπλή εκθετική εξομάλυνση (ETS) είναι ένα σύνολο αλγορίθμων στο οποίο και οι επιδράσεις τάσης και οι περιοδικές (εποχιακές) τάσεις επεξεργάζονται. Η διπλή εκθετική εξομάλυνση (EDS) είναι ένας αλγόριθμος όπως το ETS, αλλά χωρίς τις περιοδικές επιδράσεις. Το EDS παράγει γραμμικές προβλέψεις.

Εικονίδιο συμβουλής

Δείτε το Βικιπαιδεία για τους εκθετικούς αλγόριθμους εξομάλυνσης για περισσότερες πληροφορίες.


Η FORECAST.ETS.MULT υπολογίζει ανάλογα με το πρότυπο

πρόβλεψη = (τιμή_βάσης + τάση * ∆x ) * περιοδική_απόκλιση.

Σύνταξη

FORECAST.ETS.MULT(στόχοι, τιμές, γραμμή_χρόνου, [μήκος_περιόδου], [συμπλήρωση_δεδομένων], [συνάθροιση])

προορισμός (απαραίτητος): Μια ημερομηνία, ή αριθμητική μοναδική τιμή ή περιοχή. Το σημείο/περιοχή δεδομένων για το οποίο θα υπολογιστεί μια πρόβλεψη.

τιμές (απαραίτητες): Ένας αριθμητικός πίνακας ή περιοχή. τιμές είναι οι προγενέστερες τιμές, για τις οποίες θέλετε να προβλέψετε τα επόμενα σημεία.

γραμμή χρόνου (υποχρεωτικό): Ένας αριθμητικός πίνακας ή περιοχή. Η περιοχή της γραμμής χρόνου (x-value) για τις ιστορικές τιμές.

Εικονίδιο σημείωσης

Η γραμμή χρόνου δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί, οι συναρτήσεις θα την ταξινομήσουν για υπολογισμούς.
Οι τιμές της γραμμής χρόνου πρέπει να έχουν ένα σταθερό βήμα μεταξύ τους.
Εάν ένα σταθερό βήμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην ταξινομημένη γραμμή χρόνου, οι συναρτήσεις θα επιστρέψει το σφάλμα #ΑΡΙΘ (NUM)! .
Εάν οι περιοχές τόσο της γραμμής χρόνου όσο και των ιστορικών τιμών δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, οι συναρτήσεις θα επιστρέψουν το σφάλμα #Μ/Δ (N/A).
Εάν η γραμμή χρόνου περιέχει λιγότερες από 2 περιόδους δεδομένων, οι συναρτήσεις θα επιστρέψει το σφάλμα #ΤΙΜΗ (VALUE)!.


μήκος_περιόδου (προαιρετικό): Για αριθμητική τιμή >= 0, η προεπιλογή είναι 1. Ένας θετικός ακέραιος που δείχνει τον αριθμό των δειγμάτων σε μια περίοδο.

Εικονίδιο σημείωσης

Μια τιμή 1 δείχνει ότι το Calc πρόκειται να προσδιορίσει τον αριθμό των δειγμάτων σε μια περίοδο αυτόματα.
Μια τιμή 0 δείχνει μη περιοδικά αποτελέσματα, μια πρόβλεψη υπολογίζεται με αλγόριθμους EDS.
Για όλες τις άλλες θετικές τιμές, οι προβλέψεις υπολογίζονται με αλγόριθμους ETS.
Για τιμές που δεν είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί, οι συναρτήσεις θα επιστρέψουν το σφάλμα #ΑΡΙΘ!.


συμπλήρωση_δεδομένων (προαιρετικό): μια λογική τιμή TRUE ή FALSE, ένας αριθμός 1 ή 0, η προεπιλογή είναι 1 (TRUE). Η τιμή 0 (FALSE) θα προσθέσει στα σημεία δεδομένων που λείπουν μηδέν ως προγενέστερη τιμή. Η τιμή 1 (TRUE) θα προσθέσει σημεία δεδομένων που λείπουν με παρεμβολή μεταξύ των γειτονικών σημείων δεδομένων.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν και η γραμμή χρόνου απαιτεί ένα σταθερό βήμα μεταξύ των σημείων δεδομένων, η συνάρτηση υποστηρίζει μέχρι 30% σημεία δεδομένων που λείπουν και θα προσθέσει αυτά τα σημεία δεδομένων.


συνάθροιση (προαιρετικό): Μια αριθμητική τιμή από 1 έως 7, με προεπιλογή το 1. Η παράμετρος συνάθροισης δείχνει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για να συναθροίσει ταυτόσημες χρονικές τιμές:

Συνάθροιση

Συνάρτηση

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MEDIAN

6

MIN

7

SUM


Εικονίδιο σημείωσης

Αν και η γραμμή χρόνου απαιτεί ένα σταθερό βήμα μεταξύ των σημείων δεδομένων, οι συναρτήσεις θα συναθροίσουν πολλά σημεία που έχουν την ίδια χρονοσήμανση.


Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει μια γραμμή χρόνου και τις συσχετισμένες τιμές:

A

B

1

Γραμμή χρόνου

Τιμές

2

01/2013

112

3

02/2013

118

4

03/2013

132

5

04/2013

100

6

05/2013

121

7

06/2013

135

8

07/2013

148

9

08/2013

148

10

09/2013

136

11

10/2013

119

12

11/2013

104

13

12/2013

118


=FORECAST.ETS.MULT(DATE(2014;1;1);Τιμές;Γραμμή_χρόνου;1;TRUE();1)

Επιστρέφει 131,71437427439, την πολλαπλασιαστική πρόβλεψη για τον Ιανουάριο του 2004 με βάση τις παραπάνω ονοματισμένες περιοχές Τιμές και Γραμμή_χρόνου, με ένα δείγμα ανά περίοδο, χωρίς ελλείποντα δεδομένα και ως συνάθροιση την AVERAGE.

=FORECAST.ETS.MULT(DATE(2014;1;1);Τιμές;Γραμμή_χρόνου;4;TRUE();7)

Επιστρέφει 120,747806144882, την πολλαπλασιαστική πρόβλεψη για τον Ιανουάριο του 2004 με βάση τις παραπάνω ονοματισμένες περιοχές Τιμές και Γραμμή_χρόνου, με μήκος περιόδου 4, χωρίς ελλείποντα δεδομένα και ως συνάθροιση τη SUM.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.2.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.LIBREOFFICE.FORECAST.ETS.MULT

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!