Συναρτήσεις FLOOR

FLOOR

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό και θετική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (προς το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό και αρνητική τιμή σημαντικότητας, η κατεύθυνση της στρογγυλοποίησης καθορίζεται από την τιμή μιας παραμέτρου κατάστασης. Η συνάρτηση επιστρέφει σφάλμα εάν οι τιμές αριθμού και σημαντικότητας έχουν αντίθετα πρόσημα.

warning

Εάν το υπολογιστικό φύλλο εξάγεται στο Microsoft Excel, η συνάρτηση FLOOR εξάγεται ως η ισοδύναμη συνάρτηση FLOOR.MATH που υπάρχει από το Excel 2013. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το υπολογιστικό φύλλο με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, χρησιμοποιήστε είτε τη FLOOR.PRECISE που υπάρχει από το Excel 2010, ή τη FLOOR.XCL που εξάγεται ως η συνάρτηση FLOOR συμβατή με όλες τις εκδόσεις Excel.


Σύνταξη

FLOOR(Αριθμός[; Σημαντικότητα[; Κατάσταση]])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία ο πολλαπλάσιος Αριθμός πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί. Η προεπιλογή είναι +1 ή -1 ανάλογα με το πρόσημο του Αριθμού.

Κατάσταση (προαιρετικό) είναι αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμό. Η συνάρτηση χρησιμοποιεί την Κατάσταση μόνο εάν και τα δύο Αριθμός και Σημαντικότητα είναι αρνητικά. Τότε, εάν δίνεται η Κατάσταση και δεν ισούται με μηδέν, οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω (προς το μηδέν)· εάν η Κατάσταση ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν).

Παραδείγματα

=FLOOR(3,45) επιστρέφει 3.

=FLOOR(3,45, 3) επιστρέφει 3.

=FLOOR(-1,234) επιστρέφει -2.

=FLOOR(-45,67, -2, 0) επιστρέφει -46.

=FLOOR(-45,67, -2, 1) επιστρέφει -44.

FLOOR.MATH

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (προς το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό, η κατεύθυνση στρογγυλοποίησης καθορίζεται από την τιμή μιας παραμέτρου κατάστασης. Το πρόσημο της τιμής σημαντικότητας αγνοείται.

warning

Αυτή η συνάρτηση υπάρχει για διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel 2013 ή νεότερο.


Σύνταξη

FLOOR.MATH(Αριθμός[; Σημαντικότητα[; Κατάσταση]])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί ο πολλαπλάσιος Αριθμός. Προεπιλογή το 1.

Κατάσταση (προαιρετικό) είναι αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμό. Εάν δίνεται η Κατάσταση και δεν ισούται με μηδέν, ένας αρνητικός Αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω (προς το μηδέν). Εάν η Κατάσταση ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, ένας αρνητικός Αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν).

Παραδείγματα

=FLOOR.MATH(3,45) επιστρέφει 3.

=FLOOR.MATH(3,45,-3) επιστρέφει 3.

=FLOOR.MATH(-1,234) επιστρέφει -2.

=FLOOR.MATH(-45,67,-2, 0) επιστρέφει -46.

=FLOOR.MATH(-45,67,+2, 1) επιστρέφει -44.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.FLOOR.MATH

FLOOR.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (προς το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν). Το πρόσημο της τιμής σημαντικότητας αγνοείται.

warning

Εάν το υπολογιστικό φύλλο εξάγεται στο Microsoft Excel, η συνάρτηση FLOOR εξάγεται ως η ισοδύναμη συνάρτηση FLOOR.MATH που υπάρχει από το Excel 2013. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το υπολογιστικό φύλλο με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, χρησιμοποιήστε είτε τη FLOOR.PRECISE που υπάρχει από το Excel 2010, ή τη FLOOR.XCL που εξάγεται ως η συνάρτηση FLOOR συμβατή με όλες τις εκδόσεις Excel.


Σύνταξη

FLOOR.PRECISE(Αριθμός[; Σημαντικότητα])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί ο πολλαπλάσιος Αριθμός. Προεπιλογή το 1.

Παραδείγματα

=FLOOR.PRECISE(3,45) επιστρέφει 3.

=FLOOR.PRECISE(-45,67,2) επιστρέφει -46.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.FLOOR.PRECISE

FLOOR.XCL

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό και θετική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (προς το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό και θετική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό και αρνητική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (προς το μηδέν). Η συνάρτηση επιστρέφει σφάλμα εάν ο αριθμός είναι θετικός και η τιμή σημαντικότητας αρνητική.

warning

Αυτή η συνάρτηση υπάρχει για διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel 2007 ή παλιότερο. Εάν υπολογιστικό φύλλο Calc εξάγεται στο Microsoft Excel, οι αναφορές της συνάρτησης FLOOR.XCL στο Calc εξάγονται ως αναφορές στη συνάρτηση FLOOR του Excel, που είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις Excel. Εάν υπολογιστικό φύλλο Microsoft Excel εισάγεται στο Calc, οι αναφορές της συνάρτησης FLOOR του Excel εισάγονται ως αναφορές στη συνάρτηση FLOOR.XCL του Calc.


Σύνταξη

FLOOR.XCL(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή στην οποία το πολλαπλάσιο του Αριθμού πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί.

Παραδείγματα

=FLOOR.XCL(3,45,2) επιστρέφει 2.

=FLOOR.XCL(-45,67,2) επιστρέφει -46.

=FLOOR.XCL(-45,67,-2) επιστρέφει -44.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.FLOOR

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!