Συνάρτηση ERROR.TYPE

Επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει έναν ειδικό τύπο σφάλματος, ή την τιμή σφάλματος #N/A, αν δεν υπάρχει σφάλμα.

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.0.


Σύνταξη

ERROR.TYPE(τιμή_σφάλματος)

Τιμή_σφάλματος – απαιτούμενο όρισμα. Η τιμή σφάλματος ή μια αναφορά σε ένα κελί, της οποίας η τιμή χρειάζεται να επεξεργαστεί.

Τιμή σφάλματος

Επιστρέφει

#NULL! (Σφάλμα:521)

1

#ΔΙΑΙΡ/0! (Σφάλμα:532)

2

#ΤΙΜΗ! (Σφάλμα:519)

3

#ΑΝΑΦ! (Σφάλμα:524)

4

#ΟΝΟΜΑ? (Σφάλμα:525)

5

#ΑΡΙΘ! (Σφάλμα:503)

6

#Δ/Υ (Σφάλμα:32767)

7

Οτιδήποτε άλλο

#N/A


note

Αυτή η συνάρτηση είναι τμήμα του προτύπου της μορφής Open Document για εφαρμογές γραφείου (OpenDocument) έκδοσης 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Παραδείγματα

Απλή χρήση

=ERROR.TYPE(#N/A)

Επιστρέφει 7, επειδή το 7 είναι ο αριθμός ευρετηρίου για την τιμή σφάλματος #N/A.

=ERROR.TYPE(A3)

Αν το A3 περιέχει μια παράσταση ισοδύναμη με διαίρεση με μηδέν, η συνάρτηση επιστρέφει 2, επειδή το 2 είναι ο αριθμός ευρετηρίου της τιμής σφάλματος #ΔΙΑΙΡ/0!

Πιο προχωρημένος τρόπος

Αν στη διαίρεση A1 με το A2, το A2 μπορεί να γίνει μηδέν, μπορείτε να χειριστείτε την κατάσταση ως εξής:

=IF(ISERROR(A1/A2);IF(ERROR.TYPE(A1/A2)=2;"ο παρανομαστής δεν μπορεί να είναι μηδέν");A1/A2)

Η συνάρτηση ISERROR επιστρέφει TRUE ή FALSE ανάλογα με το εάν υπάρχει σφάλμα ή όχι. Αν συμβαίνει σφάλμα, η συνάρτηση IF απευθύνεται στο δεύτερο όρισμα, αν δεν υπάρχει σφάλμα, επιστρέφει το αποτέλεσμα της διαίρεσης. Το δεύτερο όρισμα ελέγχει τον αριθμό δείκτη που παριστάνει τον συγκεκριμένο τύπο σφάλματος και αν ισούται με 2, επιστρέφει το καθορισμένο κείμενο "ο παρανομαστής δεν μπορεί να είναι μηδέν" ή αλλιώς 0. Συνεπώς, καθαρό κείμενο θα σημαίνει διαίρεση με μηδέν, το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα εμφανιστεί αν η διαίρεση είναι επιτυχής, ή αν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, σφάλμα άλλου τύπου, θα επιστραφεί μηδέν.

warning

Αν η συνάρτηση ERROR.TYPE χρησιμοποιείται ως συνθήκη της συνάρτησης IF και η ERROR.TYPE επιστρέφει #N/A, η συνάρτηση IF επιστρέφει επίσης #N/A. Χρησιμοποιήστε την ISERROR για να το αποφύγετε, όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!