Συναρτήσεις οροφής (Ceiling)

CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό και θετική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό και τιμή αρνητικής σημαντικότητας, η κατεύθυνση στρογγυλοποίησης καθορίζεται από την τιμή παραμέτρου κατάστασης. Η συνάρτηση επιστρέφει σφάλμα, εάν ο αριθμός και οι τιμές σημαντικότητας έχουν αντίθετα πρόσημα.

warning

Εάν το υπολογιστικό φύλλο εξάγεται σε Microsoft Excel, η συνάρτηση CEILING εξάγεται ως η ισοδύναμη συνάρτηση CEILING.MATH που υπάρχει από το Excel 2013. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το υπολογιστικό φύλλο με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, χρησιμοποιήστε είτε την CEILING.PRECISE που υπάρχει από το Excel 2010, ή την CEILING.XCL που εξάγεται ως η συνάρτηση CEILING συμβατή με όλες τις εκδόσεις Excel.


Σύνταξη

CEILING(Αριθμός [; Σημαντικότητα [; Κατάσταση]])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία ο πολλαπλάσιος Αριθμός πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί. Η προεπιλογή είναι +1 ή -1 ανάλογα με το πρόσημο του Αριθμού.

Κατάσταση (προαιρετικό) είναι αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμό. Η συνάρτηση χρησιμοποιεί την Κατάσταση μόνο εάν και ο Αριθμός και η Σημαντικότητα είναι αρνητικά. Τότε εάν η Κατάσταση δίνεται και δεν ισούται με μηδέν, οι αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν)· εάν η Κατάσταση ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, οι αρνητικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω (προς το μηδέν).

Παραδείγματα

=CEILING(3,45) επιστρέφει 4.

=CEILING(3,45; 3) επιστρέφει 6.

=CEILING(-1,234) επιστρέφει -1.

=CEILING(-45,67; -2; 0) επιστρέφει -44.

=CEILING(-45,67; -2; 1) επιστρέφει -46.

CEILING.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα πάνω στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (προς το μηδέν). Το πρόσημο της τιμής σημαντικότητας αγνοείται.

note

Αυτή η συνάρτηση υπολογίζει τα ίδια αποτελέσματα με τη συνάρτηση ISO.CEILING.


Σύνταξη

CEILING.PRECISE(Αριθμός [; Σημαντικότητα])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί ο πολλαπλάσιος Αριθμός. Προεπιλογή το 1.

Παραδείγματα

=CEILING.PRECISE(3,45) επιστρέφει 4.

=CEILING.PRECISE(-45,67; 2) επιστρέφει -44.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.CEILING.PRECISE

CEILING.MATH

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό, η κατεύθυνση στρογγυλοποίησης καθορίζεται από την τιμή μιας παραμέτρου κατάστασης. Το πρόσημο της τιμής σημαντικότητας αγνοείται.

warning

Αυτή η συνάρτηση υπάρχει για διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel 2013 ή νεότερο.


Σύνταξη

CEILING.MATH(Αριθμός [; Σημαντικότητα [; Κατάσταση]])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί ο πολλαπλάσιος Αριθμός. Προεπιλογή το 1.

Κατάσταση (προαιρετικό) είναι αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει αριθμό. Εάν δίνεται η Κατάσταση και δεν ισούται με μηδέν, ένας αρνητικός αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν). Εάν η Κατάσταση ισούται με μηδέν ή δεν δίνεται, ένας αρνητικός αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω (προς το μηδέν).

Παραδείγματα

=CEILING.MATH(3,45) επιστρέφει 4.

=CEILING.MATH(3,45; -3) επιστρέφει 6.

=CEILING.MATH(-1,234) επιστρέφει -1.

=CEILING.MATH(-45,67; -2; 0) επιστρέφει -44.

=CEILING.MATH(-45,67; +2; 1) επιστρέφει -46.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.CEILING.MATH

CEILING.XCL

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό και θετική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό και θετική τιμή σημαντικότητας η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα επάνω (προς το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό και αρνητική τιμή σημαντικότητας, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα κάτω (μακριά από το μηδέν). Η συνάρτηση επιστρέφει σφάλμα εάν ο αριθμός είναι θετικός και η τιμή σημαντικότητας αρνητική.

warning

Αυτή η συνάρτηση υπάρχει για διαλειτουργικότητα με το Microsoft Excel 2007 ή παλιότερο. Εάν ένα υπολογιστικό φύλλο Calc εξάγεται στο Microsoft Excel, οι αναφορές στη συνάρτηση του Calc CEILING.XCL εξάγονται ως αναφορές στη συνάρτηση CEILING του Excel, που είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις Excel. Εάν ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel εισάγεται στο Calc, οι αναφορές στη συνάρτηση CEILING του Excel εισάγονται ως αναφορές στη συνάρτηση CEILING.XCL του Calc.


Σύνταξη

CEILING.XCL(Αριθμός; Σημαντικότητα)

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή στην οποία το πολλαπλάσιο του Αριθμού πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί.

Παραδείγματα

=CEILING.XCL(3,45,2) επιστρέφει 4.

=CEILING.XCL(-45,67; 2) επιστρέφει -44.

=CEILING.XCL(-45,67; -2) επιστρέφει -46.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 5.0.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.CEILING

ISO.CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα πάνω στην πλησιέστερη τιμή πολλαπλασίου σημαντικότητας.

Για θετικό αριθμό η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (μακριά από το μηδέν). Για αρνητικό αριθμό, η συνάρτηση στρογγυλοποιεί προς τα πάνω (προς το μηδέν). Το πρόσημο της τιμής σημαντικότητας αγνοείται.

note

Αυτή η συνάρτηση υπολογίζει τα ίδια αποτελέσματα με τη συνάρτηση CEILING.PRECISE.


Σύνταξη

ISO.CEILING(Αριθμός [; Σημαντικότητα])

Αριθμός είναι ο προς στρογγυλοποίηση αριθμός, ή αναφορά σε κελί που περιέχει τον αριθμό.

Σημαντικότητα (προαιρετικό) είναι η τιμή, ή αναφορά σε κελί που περιέχει την τιμή, στην οποία πρόκειται να στρογγυλοποιηθεί ο πολλαπλάσιος Αριθμός. Προεπιλογή το 1.

Παραδείγματα

=ISO.CEILING(3,45) επιστρέφει 4.

=ISO.CEILING(-45,67; 2) επιστρέφει -44.

Τεχνικές πληροφορίες

tip

Αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη από το LibreOffice 4.3.


Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

COM.MICROSOFT.ISO.CEILING

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!