Περισσότερες επιλογές γραμμής δεδομένων

Εισαγωγή τιμών

Ελάχιστο:

Ορίζει την ελάχιστη τιμή για την οποία η γραμμή δεδομένων δεν ξεκινά τη συμπλήρωση.

Μέγιστο:

Ορίζει τη μέγιστη τιμή για την οποία η γραμμή δεδομένων συμπληρώνεται ολότελα.

Οι επιλογές για τη ρύθμιση της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής είναι:

Χρώματα γραμμής

Θετικός:

Ορίζει το χρώμα για θετικές τιμές. Προεπιλογή το γαλάζιο

Αρνητικός:

Ορίζει το χρώμα για αρνητικές τιμές. Προεπιλογή το κόκκινο.

Γέμισμα:

Επιλέξτε μεταξύ χρώματος και διαβάθμισης για το γέμισμα.

Άξονας

Θέση του κατακόρυφου άξονα:

Ορίζει τη θέση του κατακόρυφου άξονα στο κελί.

Χρώμα του κατακόρυφου άξονα:

Επιλέξτε το χρώμα του κατακόρυφου άξονα.

Μήκη γραμμής

Ελάχιστο μήκος γραμμής (%):

Ορίζει το ελάχιστο μέγεθος της γραμμής δεδομένων σε ποσοστό ως προς το μήκος του κελιού.

Μέγιστο μήκος γραμμής (%):

Ορίζει το μέγιστο μήκος της γραμμής δεδομένων σε ποσοστό ως προς το μήκος του κελιού.

Εμφάνιση μόνο της γραμμής

Εμφανίζεται μόνο η γραμμή δεδομένων. Η τιμή αποκρύπτεται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!