ΤέλοςΕβδομάδας είναι μια προαιρετική παράμετρος – ένας αριθμός ή μια συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις ημέρες της εβδομάδας που είναι ημέρες τέλους εβδομάδας και δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες. Το ΤέλοςΕβδομάδας είναι αριθμός ή συμβολοσειρά που καθορίζει πότε εμφανίζονται αυτές οι ημέρες. Οι τιμές αριθμού ΤέλουςΕβδομάδας δείχνουν τις παρακάτω ημέρες ΤέλουςΕβδομάδας:

Αριθμός 1 έως 7 για τέλος εβδομάδας δύο ημερών και 11 έως 17 για τέλος εβδομάδας μιας ημέρας.

Αριθμός

ΤέλοςΕβδομάδας

1 ή παραλειπόμενο

Σάββατο και Κυριακή

2

Κυριακή και Δευτέρα

3

Δευτέρα και Τρίτη

4

Τρίτη και Τετάρτη

5

Τέταρτη και Πέμπτη

6

Πέμπτη και Παρασκευή

7

Παρασκευή και Σάββατο

11

Μόνο Κυριακή

12

Μόνο Δευτέρα

13

Μόνο Τρίτη

14

Μόνο Τετάρτη

15

Μόνο Πέμπτη

16

Μόνο Παρασκευή

17

Μόνο Σάββατο


Η συμβολοσειρά τέλους εβδομάδας δίνει έναν άλλον τρόπο για καθορισμό των μη εργάσιμων ημερών την εβδομάδα. Πρέπει να έχει επτά χαρακτήρες (7) – μηδέν (0) για εργάσιμη ημέρα και ένα (1) για μη εργάσιμη ημέρα. Κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει μια ημέρα της εβδομάδας, ξεκινώντας με την Δευτέρα. Έγκυροι είναι μόνο το 1 και το 0. “1111111” είναι μια άκυρη συμβολοσειρά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Π.χ., η συμβολοσειρά τέλους εβδομάδας “0000011” ορίζει το Σάββατο και την Κυριακή ως μη εργάσιμες ημέρες.

Αργίες είναι ένας προαιρετικός κατάλογος ημερομηνιών που πρέπει να υπολογιστούν ως μη εργάσιμες ημέρες. Ο κατάλογος μπορεί να δοθεί σε μια περιοχή κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!