Τεχνοτροπίες κελιών

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.

Ασιατική Τυπογραφία

Ορίστε τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικής γλώσσας. Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας, επιλέξτε Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποιημένο στη περιοχή Υποστήριξη ασιατικής γλώσσας. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται στα έγγραφα HTML.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Περιοχή (παρασκήνιο, επισήμανση)

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Προστασία κελιών

Καθορίζει διάφορες επιλογές προστασίας για επιλεγμένα κελιά.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!