Τεχνοτροπίες κελιών

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.


Διαχείριση

Ρυθμίζει τις ιδιότητες για την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Καθορίζει τη μορφοποίηση και την γραμματοσειρά που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Στοίχιση

Ορίζει τις επιλογές στοίχισης για τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού, ή των επιλεγμένων κελιών.

Ασιατική Τυπογραφία

Ορίζει τις τυπογραφικές επιλογές για κελιά ή παραγράφους σε αρχεία ασιατικών γλωσσών. Για ενεργοποίηση της υποστήριξης ασιατικών γλωσσών, επιλέξτε Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές και έπειτα επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση στην περιοχή υποστήριξη ασιατικών γλωσσών. Οι επιλογές ασιατικής τυπογραφίας αγνοούνται σε έγγραφα HTML.

Περιγράμματα

Θέτει τις επιλογές περιγραμμάτων για τα επιλεγμένα αντικείμενα στο Writer ή στο Calc.

Ορίστε τις επιλογές γεμίσματος του επιλεγμένου αντικειμένου σχεδίασης ή στοιχείου εγγράφου.

Προστασία κελιών

Καθορίζει διάφορες επιλογές προστασίας για επιλεγμένα κελιά.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!