Βοήθεια εισαγωγής

Εισάγετε το μήνυμα που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν το κελί ή η περιοχή κελιών επιλέγεται στο φύλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Εγκυρότητα - Βοήθεια εισόδου.


Εμφάνιση βοήθειας εισαγωγής όταν επιλέγεται ένα κελί

Εμφανίζει το μήνυμα που εισάγετε το πεδίο Περιεχόμενα όταν το κελί ή η περιοχή κελιών επιλέγεται στο φύλλο.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αν εισάγετε κείμενο στο πεδίο Περιεχόμενα αυτού του παραθύρου διαλόγου, και ύστερα επιλέξετε και κάνετε απαλοιφή του πεδίου ελέγχου, το κείμενο θα χαθεί.


Περιεχόμενα

Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν το κελί ή η περιοχή κελιών επιλέγεται.

Βοήθεια εισαγωγής

Εισάγεται το μήνυμα που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν το κελί ή η περιοχή κελιών επιλέγεται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!