Πεδίο δεδομένων

Τα περιεχόμενα αυτού του διαλόγου είναι διαφορετικά για πεδία δεδομένων στην περιοχή Δεδομένα και πεδία δεδομένων στην περιοχή Γραμμή ή στη Στήλη του διαλόγου Συγκεντρωτικός πίνακας.

Υποσύνολα

Καθορίστε τα μερικά αθροίσματα που επιθυμείτε να υπολογιστούν.

Κανένα

Δεν υπολογίζει μερικά αθροίσματα.

Αυτόματα

Υπολογίζει αυτόματα μερικά αθροίσματα.

Καθορισμένο από το χρήστη

Κάντε αυτή την επιλογή, και ύστερα πατήστε στον τύπο του μερικού αθροίσματος που επιθυμείτε να υπολογιστεί στον κατάλογο.

Συνάρτηση

Πατήστε στον τύπο του μερικού αθροίσματος που επιθυμείτε να υπολογιστεί. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η επιλογή Καθορισμένο από το χρήστη είναι επιλεγμένη.

Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα

Περιλαμβάνει κενές στήλες και γραμμές στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Όνομα:

Δημιουργεί έναν κατάλογο με το πεδίο των επιλεγμένων δεδομένων.

Πρόσθετα

Επεκτείνει ή μειώνει το παράθυρο διαλόγου. Το κουμπί Πρόσθετα είναι ορατό μόνο για πεδία δεδομένων.

Επιλογές

Ανοίγει τον διάλογο Επιλογές πεδίου δεδομένων. Το πλήκτρο Επιλογές είναι ορατό για φίλτρα και μόνο για πεδία στήλης ή γραμμής.

Αν έχει επεκταθεί ο διάλογος από το κουμπί Πρόσθετα ,τα ακόλουθα αντικείμενα προστίθενται στο παράθυρο διαλόγου:

Εμφανιζόμενη τιμή

Για κάθε πεδίο δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εμφάνισης. Για μερικούς τύπους μπορείτε να επιλέξετε επιπρόσθετες πληροφορίες για ένα πεδίο βάσης και ένα αντικείμενο βάσης.

Τύπος

Επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού της εμφανιζόμενης τιμής για τον πίνακα δεδομένων.

Τύπος

Εμφανιζόμενη τιμή

Κανονική

Αποτελέσματα που εμφανίζονται χωρίς αλλαγή

Διαφορά από

Για κάθε αποτέλεσμα, η τιμή παραπομπής του (δείτε παρακάτω) αφαιρείται, και εμφανίζεται η διαφορά. Τα σύνολα έξω από το πεδίο βάσης εμφανίζονται ως κενά αποτελέσματα.

Ονοματισμένο αντικείμενο

Αν ένα όνομα αντικειμένου βάσης έχει καθοριστεί, η τιμή παραπομπής για ένα συνδυασμό των αντικειμένων του πεδίου είναι το αποτέλεσμα όπου το αντικείμενο στο πεδίο βάσης αντικαθίσταται από το καθορισμένο αντικείμενο βάσης.

Προηγούμενο αντικείμενο ή Επόμενο αντικείμενο

Αν το "προηγούμενο αντικείμενο" ή το "επόμενο αντικείμενο" καθορίζεται ως αντικείμενο βάσης, η τιμή παραπομπής είναι το αποτέλεσμα για το επόμενο ορατό μέλος του πεδίου βάσης, στη σειρά ταξινόμησης του πεδίου βάσης.

% από

Κάθε αποτέλεσμα αποτελείται από την τιμή παραπομπής του. Η τιμή παραπομπής καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η "Διαφορά από". Τα σύνολα έξω από το πεδίο βάσης εμφανίζονται ως κενά αποτελέσματα.

% διαφορά από

Για κάθε αποτέλεσμα, η τιμή παραπομπής του αφαιρείται, και η διαφορά διαιρείται από την τιμή παραπομπής. Η τιμή παραπομπής καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως για τη "Διαφορά από". Τα σύνολα έξω από το πεδίο βάσης εμφανίζονται ως κενά σύνολα.

Εκτέλεση συνόλου σε

Κάθε αποτέλεσμα προστίθεται στο άθροισμα των αποτελεσμάτων για προηγούμενα αντικείμενα στο πεδίο βάσης, στη σειρά ταξινόμησης του πεδίου βάσης, και το συνολικό άθροισμα εμφανίζεται.

Τα αποτελέσματα πάντα αθροίζονται, ακόμη κι αν χρησιμοποιήθηκε διαφορετική συνάρτηση αθροίσματος για την επιστροφή του κάθε αποτελέσματος.

% της γραμμής

Κάθε αποτέλεσμα διαιρείται με το συνολικό αποτέλεσμα για τη γραμμή του στον συγκεντρωτικό πίνακα. Αν υπάρχουν διάφορα πεδία δεδομένων, χρησιμοποιείται το σύνολο για το πεδίο δεδομένων του αποτελέσματος. Αν υπάρχουν υποαθροίσματα με χειροκίνητα επιλεγμένες συναρτήσεις αθροίσματος, χρησιμοποιείται κι εδώ το άθροισμα της συνάρτησης αθροίσματος του πεδίου δεδομένων.

% της στήλης

Το ίδιο με "% της σειράς" αλλά χρησιμοποιείται το σύνολο για τη στήλη του αποτελέσματος.

% του συνόλου

Το ίδιο με "% της σειράς" αλλά χρησιμοποιείται το γενικό σύνολο για το πεδίο δεδομένων του αποτελέσματος.

Ευρετήριο

Τα σύνολα γραμμών και στηλών και το μεγάλο σύνολο, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες όπως παραπάνω, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ακόλουθης έκφρασης:

( αρχικό αποτέλεσμα * συνολικό άθροισμα ) / ( άθροισμα γραμμών * άθροισμα στηλών )


Πεδίο βάσης

Επιλέξτε το πεδίο από το οποίο η αντίστοιχη τιμή χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό.

Αντικείμενο βάσης

Επιλέξτε το στοιχείο της βάσης από το οποίο η αντίστοιχη τιμή χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!