Επιλογές

Εμφανίζει ή αποκρύπτει επιπρόσθετες επιλογές φιλτραρίσματος.

Επιλογές

Διάκριση πεζών και κεφαλαίων

Διακρίνει τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα.

Κανονική έκφραση

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις στον ορισμό του φίλτρου.

Αν είναι επιλεγμένο το πεδίο ελέγχου Κανονική έκφραση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα EQUAL (=) και NOT EQUAL (<>) επίσης σε συγκρίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συναρτήσεις: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP and HLOOKUP.

Χωρίς διπλότυπα

Εξάγει διπλότυπες γραμμές στον κατάλογο με τα φιλτραρισμένα δεδομένα.

Περιοχή δεδομένων

Εμφανίζει το όνομα της φιλτραρισμένης περιοχής δεδομένων στον πίνακα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!