Κριτήρια ταξινόμησης

Καθορίστε τις επιλογές ταξινόμησης για την επιλεγμένη περιοχή.

note

Βεβαιωθείτε ότι έχει περιλάβει όλους τους τίτλους γραμμών και στηλών στην επιλογή.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Κριτήρια ταξινόμησης.

Στην τυπική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση


Ταξινόμηση ανά

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το πρωτεύον κλειδί ταξινόμησης.

Αύξουσα

Ταξινομεί την επιλογή από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. Οι κανόνες ταξινόμησης δίνονται από την τοπική ρύθμιση. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στα - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Φθίνουσα

Ταξινομεί την επιλογή από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στα - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Μετά κατά

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως δευτερεύον κλειδί ταξινόμησης.

Αύξουσα

Ταξινομεί την επιλογή από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στο - Γλώσσες και Τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Φθίνουσα

Ταξινομεί την επιλογή από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στο - Γλώσσες και Τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Αύξουσα/Φθίνουσα ταξινόμηση

Ταξινομεί την επιλογή από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη τιμή, ή από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη τιμή. Τα πεδία αριθμών ταξινομούνται κατά μέγεθος και τα πεδία κειμένου με τη σειρά των χαρακτήρων. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Τυπική

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!