Κριτήρια ταξινόμησης

Καθορίστε τις επιλογές ταξινόμησης για την επιλεγμένη περιοχή.

note

Βεβαιωθείτε ότι έχει περιλάβει όλους τους τίτλους γραμμών και στηλών στην επιλογή.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Κριτήρια ταξινόμησης.

Στην τυπική γραμμή, πατήστε

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση


Ταξινόμηση ανά

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το πρωτεύον κλειδί ταξινόμησης.

Αύξουσα

Ταξινομεί την επιλογή από την μικρότερη τιμή στην μεγαλύτερη. Οι κανόνες ταξινόμησης δίνονται από το τοπικό. Μπορείτε να καθορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Καθορίζετε την προεπιλογή στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Φθίνουσα

Ταξινομεί την επιλογή από την μεγαλύτερη στη μικρότερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Μετά κατά

Επιλέξτε τη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως δευτερεύον κλειδί ταξινόμησης.

Αύξουσα

Ταξινομεί την επιλογή από την χαμηλότερη στην μεγαλύτερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την επιλογή στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Φθίνουσα

Ταξινομεί την επιλογή από την μεγαλύτερη τιμή στην μικρότερη. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε την προεπιλογή στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Αύξουσα/Φθίνουσα ταξινόμηση

Κατατάσσει την επιλογή από την μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή, ή από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή. Τα πεδία αριθμών ταξινομούνται κατά μέγεθος και τα πεδία κειμένου από τη σειρά των χαρακτήρων. Μπορείτε να καθορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε τις προεπιλογές στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Τυπική

Εικονίδιο αύξουσας ταξινόμησης

Αύξουσα ταξινόμηση

Εικονίδιο φθίνουσας ταξινόμησης

Φθίνουσα ταξινόμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!