Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες γραμμές σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζετε. Το LibreOffice αναγνωρίζει αυτόματα και επιλέγει περιοχές βάσης δεδομένων.

note

Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα αν απαιτείται η επιλογή Αλλαγές εγγραφής.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ταξινόμηση....


Κριτήρια ταξινόμησης

Καθορίστε τις επιλογές ταξινόμησης για την επιλεγμένη περιοχή.

Επιλογές

Καθορίζει επιπρόσθετες επιλογές ταξινόμησης..

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!