Επιλογές

Περιέχει ετικέτες στηλών

Οι επιλεγμένες περιοχές κελιών περιέχουν ετικέτες.

Εισαγωγή ή διαγραφή κελιών

Εισάγει αυτόματα νέες γραμμές και στήλες στην περιοχή της βάσης δεδομένων στο έγγραφό σας όταν προσθέτονται νέες εγγραφές στη βάση δεδομένων. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα μία περιοχή βάσης δεδομένων, επιλέξτε Δεδομένα - Ανανέωση περιοχής.

Διατήρηση μορφοποίησης

Εφαρμόζει την υπάρχουσα μορφή κελιού κεφαλίδων και την πρώτη γραμμή δεδομένων σε ολόκληρη της περιοχή της βάσης δεδομένων.

Μη αποθήκευση εισηγμένων δεδομένων

Αποθηκεύει μόνο μία παραπομπή στη βάση δεδομένων, και όχι τα περιεχόμενα των κελιών.

Πηγή:

Εμφανίζει πληροφορίες για την πηγή της τρέχουσας βάσης δεδομένων και όποιους τελεστές υπάρχουν.

Πρόσθετα <<

Αποκρύπτει τις επιπρόσθετες επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!