Επανυπολογισμός

Επανυπολογίζει τα κελιά τύπου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Επανυπολογισμός.

Πατήστε F9


Εάν ο αυτόματος υπολογισμός είναι απενεργοποιημένος, η εντολή επανυπολογισμού επανυπολογίζει όλα (τα αποκαλούμενα ακάθαρτα) κελιά τύπων που εξαρτώνται από το αλλαγμένο περιεχόμενο των κελιών και τις εξαρτήσεις τους, καθώς και τα κελιά τύπων που περιέχουν μεταβλητές συναρτήσεις όπως RAND() ή NOW() και κελιά τύπων που εξαρτώνται από αυτά.

Εάν ο αυτόματος υπολογισμός είναι ενεργός, η εντολή επανυπολογισμού εφαρμόζεται μόνο στα κελιά τύπων που περιέχουν μεταβλητές συναρτήσεις όπως RAND() ή NOW() και κελιά τύπων που εξαρτώνται από αυτά.

Και στις δυο καταστάσεις, με επιλεγμένα τα κελιά τύπων πατώντας το F9 επανυπολογίζονται τα τρέχοντα επιλεγμένα κελιά και τα κελιά τύπων που εξαρτώνται από αυτά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο μετά την ανάγνωση εγγράφων με απενεργοποιημένο τον επανυπολογισμό και την ανάγκη επανυπολογισμού των μεμονωμένων κελιών.

Πατήστε F9 για επανυπολογισμό. Πατήστε Shift++F9 για τον επανυπολογισμό όλων των τύπων στο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των συναρτήσεων πρόσθετων και των σταθερών συναρτήσεων.

Μετά τον επανυπολογισμό του εγγράφου, η προβολή ανανεώνεται. Όλα τα γραφήματα επίσης ανανεώνονται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!