Προστασία φύλλου

Προστατεύει τα κελιά στο τρέχον φύλλο από τροποποίηση. Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου για να ανοίξετε τον διάλογο Προστασία φύλλου στον οποίο μπορείτε να καθορίσετε την προστασία του φύλλου με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Για να προστατεύετε κελιά από επιπρόσθετη επεξεργασία, το πεδίο ελέγχου Προστατευμένο πρέπει να επισημανθεί στην σελίδα της καρτέλας Μορφοποίηση - Κελιά - Προστασία κελιών ή στο μενού περιβάλλοντος Μορφοποίηση κελιών.


Τα μη προστατευμένα κελιά ή περιοχές κελιών μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα προστατευμένο φύλλο χρησιμοποιώντας τα μενού Εργαλεία - Προστασία εγγράφου και Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιών:

  1. Επιλέξτε τα κελιά για να αναιρέσετε την προστασία τους

  2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Κελιά - Προστασία κελιών. Αποεπιλέξετε το πεδίο Προστατευμένο και πατήστε στο κουμπί OK.

  3. Στο μενού Εργαλεία - Προστασία φύλλου, ενεργοποιήστε την προστασία για το φύλλο. Εφαρμόζεται αυτόματα, και μόνο η περιοχή κελιών που επιλέξατε στο βήμα 1 μπορεί να επεξεργαστεί.

Για να αλλάξετε αργότερα μία μη προστατευμένη περιοχή σε προστατευμένη, επιλέξτε την περιοχή. Στη συνέχεια, στη σελίδα της καρτέλας Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιών, επισημάνετε το πεδίο Προστατευμένο. Τέλος, επιλέξτε το μενού Εργαλεία - Προστασία φύλλου. Η περιοχή που ήταν πριν επεξεργάσιμη τώρα θα προστατεύεται.

Η προστασία φύλλου επηρεάζει επίσης το μενού περιεχομένου των καρτελών φύλλου στον πυθμένα της οθόνης. Οι εντολές Διαγραφή και Μετονομασία δεν μπορούν να επιλεγούν.

Αν ένα φύλλο είναι προστατευμένο, δεν θα είναι δυνατό να τροποποιείτε ή να διαγράφετε τεχνοτροπίες κελιών.

Ένα προστατευμένο φύλλο ή περιοχή κελιών δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω μέχρι να απενεργοποιηθεί η προστασία. Για να απενεργοποιήσετε την προστασία, επιλέξτε την εντολή Εργαλεία - Προστασία φύλλου. Αν δεν έχει καθοριστεί κάποιος κωδικός πρόσβασης, η προστασία του φύλλου απενεργοποιείται άμεσα. Εάν το φύλλο ήταν προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, ανοίγει ο διάλογος Αφαίρεση προστασίας, όπου πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Όταν αποθηκευθούν, τα προστατευμένα φύλλα μπορούν να αποθηκευτούν ξανά χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Κωδικός πρόσβασης (προαιρετικός)

Σας επιτρέπει να εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για να προστατεύσετε το φύλλο από μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές.

Εικονίδιο σημείωσης

Η πλήρης προστασία της εργασίας σας μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας τις επιλογές Εργαλεία - Προστασία φύλλου και Εργαλεία - Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου, συμπεριλαμβάνοντας προστασία με κωδικό πρόσβασης. Για να απαγορευτεί το άνοιγμα όλου του εγγράφου μαζί, στον διάλογο Αποθήκευση σημειώστε το πλαίσιο Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης πριν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!