Σήμανση μη έγκυρων δεδομένων

Επισημαίνει όλα τα κελιά στο φύλλο που περιέχουν τιμές εκτός των κανόνων εγκυρότητας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής- Σήμανση άκυρων δεδομένων.


Οι κανόνες εγκυρότητας περιορίζουν την είσοδο αριθμών, ημερομηνιών, τιμών χρόνου και κειμένου σε ορισμένες τιμές. Ωστόσο, είναι δυνατό να εισαγάγετε άκυρες τιμές ή να αντιγράψετε άκυρες τιμές στα κελιά εάν η επιλογή Στάση δεν είναι ενεργή. Όταν αναθέτετε έναν κανόνα εγκυρότητας, οι υπάρχουσες τιμές σε κάποιο κελί δεν θα τροποποιηθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!