Τεχνοτροπίες

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο τεχνοτροπίες της πλευρικής στήλης για να αποδώσετε τεχνοτροπίες σε κελιά και σελίδες. Μπορείτε να εφαρμόσετε, να ενημερώσετε και να τροποποιήσετε τις υπάρχουσες τεχνοτροπίες ή να δημιουργήσετε νέες τεχνοτροπίες.

Οι τεχνοτροπίες προσαρτήσιμου παραθύρου μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές κατά την επεξεργασία του εγγράφου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Πώς να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία κελιών:

  1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών.

  2. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία στο παράθυρο τεχνοτροπίες.

Τεχνοτροπίες κελιών

Εμφανίζει τον κατάλογο των διαθέσιμων τεχνοτροπιών κελιού.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών κελιού

Τεχνοτροπίες κελιών

Τεχνοτροπίες σελίδας

Εμφανίζει τις διαθέσιμες τεχνοτροπίες σελίδας.

Εικονίδιο τεχνοτροπιών σελίδας

Τεχνοτροπίες σελίδας

Λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία μορφής γεμίσματος. Χρησιμοποιείστε τον κουβά χρώματος για να αποδώσετε την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο παράθυρο τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο συμπλήρωσης κατάστασης μορφής

Λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος

Πώς να εφαρμόσετε μια νέα τεχνοτροπία με τον κουβά χρώματος:

  1. Επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία από το παράθυρο τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος.

  3. Πατήστε σε ένα κελί για να το μορφοποιήσετε, ή σύρετε το ποντίκι πάνω από μία συγκεκριμένη περιοχή για να μορφοποιήσετε ολόκληρη την περιοχή. Επαναλάβατε αυτή την ενέργεια για άλλα κελιά και περιοχές.

  4. Πατήστε ξανά το εικονίδιο Κατάσταση μορφοποίησης γεμίσματος για να τερματίσετε τη λειτουργία.

Νέα τεχνοτροπία από την επιλογή

Δημιουργεί μια νέα τεχνοτροπία βασισμένη στη μορφοποίηση επιλεγμένου αντικειμένου. Δώστε ένα όνομα για την τεχνοτροπία στον διάλογο Δημιουργία τεχνοτροπίας.

Εικονίδιο νέας τεχνοτροπίας από επιλογή

Νέα τεχνοτροπία από την επιλογή

Ενημέρωση τεχνοτροπίας

Ενημερώνει την επιλεγμένη τεχνοτροπία στο παράθυρο τεχνοτροπίες με την τρέχουσα μορφοποίηση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Εικονίδιο ενημέρωσης τεχνοτροπίας

Ενημέρωση τεχνοτροπίας

Κατάλογος τεχνοτροπιών

Εμφανίζει τον κατάλογο τεχνοτροπιών από την επιλεγμένη κατηγορία τεχνοτροπιών.

Στο μενού περιβάλλοντος μπορείτε να επιλέξετε τις εντολές δημιουργίας νέας τεχνοτροπίας, διαγραφής τεχνοτροπίας χρήστη, ή να αλλάξετε την επιλεγμένη τεχνοτροπία.

Ομάδες τεχνοτροπιών

Παραθέτει τις διαθέσιμες ομάδες τεχνοτροπιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!