Φύλλο

Καθορίζει τα στοιχεία που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην εκτύπωση όλων των φύλλων που χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Επιπρόσθετα, μπορείτε να καθορίστε τη σειρά εκτύπωσης, τον αριθμό της πρώτης σελίδας καθώς και την κλίμακα των σελίδων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Φύλλο.


Εκτύπωση

Καθορίζει ποια στοιχεία του υπολογιστικού φύλλου πρόκειται να εκτυπωθούν.

Kεφαλίδες γραμμών και στηλών

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο αν θέλετε να εκτυπωθούν οι κεφαλίδες των στηλών A, B,... και οι κεφαλίδες των γραμμών 1, 2,...

Πλέγμα

Εκτυπώνει τα περιγράμματα των ατομικών κελιών ως πλέγμα. Για την προβολή στην οθόνη, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή - Γραμμές πλέγματος.

Σχόλια

Εκτυπώνει τις σημειώσεις που καθορίζονται στο υπολογιστικό σας φύλλο. Θα εκτυπωθούν σε μια ξεχωριστή σελίδα, μαζί με την αντίστοιχη παραπομπή στα κελιά.

Αντικείμενα/εικόνες

Επιλέξτε από αυτό το πλαίσιο λίστας για να περιλάβετε μαζί με το εκτυπωμένο έγγραφο όλα τα αντικείμενα (αν είναι εκτυπώσιμα) και τα γραφικά που έχουν εισαχθεί.

Διαγράμματα

Κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε τα διαγράμματα που έχουν εισαχθεί στο υπολογιστικό σας φύλλο.

Αντικείμενα σχεδίασης

Επιλέξτε από αυτό το πλαίσιο λίστας για να περιλάβετε στο εκτυπωμένο έγγραφο όλα τα αντικείμενα σχεδίασης.

Τύποι

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο αν θέλετε να εκτυπώσετε τους τύπους που περιλαμβάνονται στα κελιά αντί των αποτελεσμάτων.

Μηδενικές τιμές

Ορίζει ότι θα εκτυπωθούν τα κελιά με τιμή μηδέν.

Σειρά σελίδας

Καθορίστε τη σειρά με την οποία τα δεδομένα σε ένα φύλλο θα αριθμηθούν και θα εκτυπωθούν σε περίπτωση που δεν χωρούν σε μία εκτυπωμένη σελίδα.

Από πάνω προς κάτω, ύστερα δεξιά

Κάντε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε καθέτως, από την αριστερή στήλη προς το κάτω μέρος του φύλλου.

Από αριστερά προς δεξιά, μετά κάτω

Κάντε αυτή την επιλογή για να εκτυπώσετε οριζοντίως, από την επάνω στήλη του φύλλου προς την δεξιά στήλη.

Αριθμός πρώτης σελίδας

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε αυτή η τεχνοτροπία να επανεκκινήσει την αρίθμηση σελίδων.

Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να επανεκκινήσετε.

Κλίμακα

Καθορίζει την κλίμακα της σελίδας για το εκτυπωμένο υπολογιστικό φύλλο.

Λειτουργία κλίμακας

Επιλέξτε ένα τρόπο κλιμάκωσης από το πλαίσιο καταλόγου. Τα κατάλληλα στοιχεία ελέγχου θα εμφανισθούν κάτω από το πλαίσιο καταλόγου.

Σμίκρυνση/μεγέθυνση εξόδου εκτύπωσης

Κάντε αυτή την επιλογή για να καθορίσετε ένα συντελεστή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης που να καθορίζει την κλίμακα όλων των εκτυπωμένων σελίδων.

Συντελεστής κλίμακας

Εισάγετε ένα συντελεστή κλιμάκωσης. Συντελεστές μικρότεροι από 100 μικραίνουν τις σελίδες, ενώ μεγαλύτεροι τις μεγαλώνουν.

Συρρίκνωση του εύρους εκτύπωσης σε πλάτος/ύψος

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό σελίδων οριζοντίως (πλάτος) και καθέτως (ύψος) με τον οποίο θα εκτυπωθεί κάθε φύλλο που χρησιμοποιεί την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.

Πλάτος σε σελίδες

Καταχωρήστε το μέγιστο αριθμό σελίδων που θα εκτυπωθούν κατά μήκος οριζόντια.

Ύψος σε σελίδες

Καταχωρήστε το μέγιστο αριθμό σελίδων που θα εκτυπωθούν στοιβαγμένες κάθετα.

Συρρίκνωση του εύρους εκτύπωσης σε αριθμό σελίδων

Καθορίζει το μέγιστο αριθμό σελίδων με τον οποίο θα εκτυπωθεί κάθε φύλλο με την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Η κλίμακα θα μειωθεί όσο είναι απαραίτητο για να ταιριάξει στον καθορισθέντα αριθμό σελίδων.

Αριθμός σελίδων

Καταχωρίστε το μέγιστο αριθμό σελίδων που θα εκτυπωθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!