Βέλτιστο πλάτος στήλης

Καθορίζει το βέλτιστο πλάτος στηλών για τις επιλεγμένες στήλες. Το βέλτιστο πλάτος στηλών εξαρτάται από τη μεγαλύτερη σε μήκος καταχώριση εντός της στήλης. Μπορείτε να επιλέξετε από τις διαθέσιμες μονάδες μέτρησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Βέλτιστο πλάτος.

Διπλοπατήστε στο δεξιό διαχωριστικό στήλης στις κεφαλίδες στηλών.


Προσθήκη

Καθορίζει το επιπρόσθετο διάστημα μεταξύ της μεγαλύτερης σε μήκος καταχώρισης μίας στήλης και των ορίων της κάθετης στήλης.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει το βέλτιστο πλάτος στήλης ώστε να εμφανιστούν όλα τα περιεχόμενα της στήλης. Το επιπρόσθετο διάστημα για το βέλτιστο πλάτος στήλης είναι προκαθορισμένο σε 2 mm.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!