Απόκρυψη

Αποκρύπτει τις επιλεγμένες γραμμές, στήλες ή μεμονωμένα φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Απόκρυψη.

Επιλέξτε Μορφή - Στήλες - Απόκρυψη.

Επιλέξτε Φύλλο - Απόκρυψη φύλλου.


Επιλέξτε τις γραμμές ή στήλες που επιθυμείτε να αποκρύψετε και ύστερα επιλέξτε Μορφή - Γραμμές - Απόκρυψη ή Μορφή - Στήλες - Απόκρυψη.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα υπολογιστικό φύλλο επιλέγοντας την καρτέλα φύλλου και στη συνέχεια επιλέγοντας Μορφή - Φύλλο - Απόκρυψη. Τα φύλλα που αποκρύψατε δεν εκτυπώνονται εκτός και αν εμφανίζονται σε μια περιοχή εκτύπωσης.

Εικονίδιο σημείωσης

Το σύμβολο της αλλαγής στην κεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης υποδηλώνει αν η γραμμή ή η στήλη έχει αποκρυφτεί.


Για να εμφανίζετε γραμμές, στήλες ή υπολογιστικά φύλλα που έχουν αποκρυφτεί

  1. Επιλέξτε την περιοχή που περιλαμβάνει τα κρυφά αντικείμενα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πεδίο στη γωνία πάνω από το γραμμή 1 και δίπλα στη στήλη Α. Για τα φύλλα, αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Γραμμές/Στήλες - Εμφάνιση ή Μορφή - Φύλλο - Εμφάνιση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!